Pozytywne orzeczenie sądu w sprawie aportowej

Izabela Rymanowska
Izabela Rymanowska Starszy Menedżer
kontakt

Wyrok z 20 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Wr 2068/14)

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok w powszechnie występującej sytuacji, gdzie w zamian za aport wydaje się udziały w wartości netto przedmiotu aportu, natomiast VAT reguluje się w formie gotówkowej.

I tu pojawił się problem, ponieważ organy podatkowe zaczęły traktować podatek VAT w gotówce otrzymany przez wnoszącego aport tak jak każde inne przysporzenie stanowiące przychód podlegający opodatkowaniu CIT. Argumentowały przy tym, że środki te nie stanowią podatku należnego VAT, a jedynie jego równowartość, a tym samym nie korzystają z wyłączenia opodatkowania CIT. Koncepcja ta została zaczerpnięta z jednej ze spraw rozstrzyganych przed sądem w 2010 r. (III SA/Wa 1277/10), w której oprócz umowy aportowej zawarto odrębną umowę cywilnoprawną zobowiązującą podmiot otrzymujący aport do zapłaty wnoszącemu aport kwoty stanowiącej 22% wartości netto przedmiotu aportu. W tamtej sprawie sąd zgodził się z organem, iż płatność wynikająca z tego porozumienia będzie podlegała opodatkowaniu CIT, jako że nie miała ona charakteru podatku (tj. nie była publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikającym z ustawy podatkowej tylko świadczeniem wynikającym z umowy cywilnoprawnej).

WSA doskonale dostrzegł istotę i odmienność rozstrzyganej sprawy od tej powoływanej przez organ. Sąd zauważył, że w omawianej sprawie przedmiotem płatności była kwota VAT wynikająca z faktury dokumentującej aport, a nie z żadnego innego porozumienia cywilnoprawnego. Uznał przy tym, że nie ma podstaw do różnicowania kwalifikacji kwoty VAT wynikającej z faktury aportowej od kwoty VAT wynikającej z każdej innej „zwykłej” faktury sprzedażowej. Forma przekazania VAT jest z punktu widzenia podatkowego obojętna. VAT powinien być neutralny z perspektywy CIT.

Orzeczeniem swym sąd pokazał, że podatków nie nakłada się przypadkowo i gdzie popadnie, a opodatkowanie rzeczywiście odpowiadać powinno typowi transakcji. Nie powinno zatem ulegać wątpliwości (jeśli chodzi o aport), że otrzymany w gotówce VAT w ramach wynagrodzenia za aport zachowuje neutralny charakter na gruncie CIT. Jedynie taka kwalifikacja przepływów odpowiada zasadzie neutralności podatku VAT.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>