Zmiany w podatkach – przegląd projektów ustaw*

Projekt

Etap

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw

Projekt przewiduje m.in.

 • samodzielną odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – obecne przepisy zakładają wymóg uprzedniego uzyskania wyroku skazującego osobę fizyczną przed zastosowaniem przepisów ustawy o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych
 • wprowadzenie restrykcyjnych sankcji, w tym kar finansowych do 30 mln złotych, a w przypadku zignorowania sygnałów o możliwych nieprawidłowościach nawet do 60 mln złotych
 • odpowiedzialność za działania podejmowane przez partnerów biznesowych
 • nałożenie na firmy obowiązku w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom
 • konieczność przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i obowiązek przeprowadzania wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • zwolnienie dla mikroprzedsiębiorców z obowiązku określenia zasad postępowania w przypadku zagrożenia popełnienia czynu zabronionego oraz zdefiniowania zakresu obowiązków pracowników, komórek organizacyjnych oraz organów

Data wejścia w życie: po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia

Treść projektu

Rada Ministrów
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja wprowadza wiele nowych uprawnień dla organów celno-skarbowych, m.in.

 • ułatwienia kontroli podczas nieobecności kontrolowanego
 • mechanizmy przyśpieszające kontrole wyrobów akcyzowych
 • uruchomienie stałych i ciągłych kontroli produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych
 • wszczynanie kontroli wobec grup kapitałowych, które zakończyły działalność
 • udostępnianie skarbówce informacji o zdarzeniach mających wpływ na wysokość niepodatkowych należności budżetowych
 • poszerzenie definicji kontrahenta kontrolowanego
 • zobowiązanie banków do przekazywania skarbówce informacji o osobach fizycznych będących właścicielami rachunków bankowych oraz o przepływach na ich rachunkach

Z projektu wynika, że podatnicy nie będą mogli korygować rozliczeń po zakończeniu kontroli celno-skarbowej.

Data wejścia w życie: 2 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. poz. 2354
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt ma na celu uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Projekt przewiduje m.in.:

 • podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika w PIT i CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro
 • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika współpracującego z tym małżonkiem
 • wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł
 • skrócenie terminu, ze 150 do 90 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących ulgę na złe długi

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

 

Dz.U. poz. 2244

 

Rządowy projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Nowe rozwiązania mają umożliwić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. Wykonawcy będą mieli możliwość wystawiania i wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zamawiający – obowiązek odbioru od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Platforma elektronicznego fakturowania ma umożliwić przesyłanie dokumentów nie tylko w kraju, ale również przy pomocy systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL – międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli.

Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2019 r.

Treść projektu

Dz.U. z 2018 r. poz. 2191
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt zakłada zawieszenie poboru podatku handlowego do końca 2019 r. Ponowne odroczenie obowiązywania podatku handlowego wynika z tego, że TSUE wciąż nie orzekł, czy polskie regulacje są zgodne z unijnymi.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2402
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce, aby podmioty publiczne miały maksymalnie 30 dni na zapłatę wierzycielowi. Duże przedsiębiorstwa musiałaby płacić partnerom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu 60 dni. Nowelizacja dotyczy też przepisów podatkowych. W tym zakresie przewiduje, że: wprowadzona ma zostać ulga na złe długi w PIT i CIT.

Data wejścia w życie: 1 czerwca 2019 r. 

Treść projektu

 

Opiniowanie projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustala:

 • zasady wymiany informacji podatkowych z innymi państwami
 • obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania
 • obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów

Wprowadzony zostanie obowiązek dodatkowej weryfikacji rachunków otwartych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz istniejących na dzień 1 stycznia 2019 r.

Raportujące instytucje finansowe zobowiązane będą wystąpić do swoich klientów (posiadaczy rachunków) z żądaniem złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej, zawierającego dane o rezydencji podatkowej na dzień otwarcia rachunku.

Projekt zmienia też definicję grupy podmiotów.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść projektu

Prace w Stałym Komitecie Rady Ministrów
Projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

 • Projekt jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2016 r. (sygn. akt SK 31/14), w którym Trybunał zakwestionował przepisy nieokreślające maksymalnej wysokości opłat za czynności egzekucyjne oraz manipulacyjnej. Za niekonstytucyjny uznał także brak możliwości obniżenia opłat, gdy dłużnik dobrowolnie zapłaci i postępowanie zostanie umorzone.
 • Po zmianach, opłaty za czynności egzekucyjne mają stanowić 10 proc. wyegzekwowanej należności, ale nie więcej niż 40 tys. zł. Opłata manipulacyjna nie będzie już naliczana procentowo, ale kwotowo, od każdego tytułu wykonawczego. Ma wynosić 40 zł przy wszczęciu postępowania i być podwyższana do 100 zł z chwilą wszczęcia egzekucji.
 • Nowe przepisy mają też zachęcać do dobrowolnego uiszczania zobowiązań. Kto sam ureguluje zobowiązanie, zapłaci opłatę w wysokości 5 proc. egzekwowanej kwoty, ale nie więcej niż 20 tys. zł.

Data wejścia w życie: po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia

Treść projektu

Prace w Komisji Prawniczej
 • Przegląd projektów zmian w przepisach podatkowych z wyłączeniem zmian w VAT, CIT, PIT, ZUS, Ordynacji podatkowej, ackcyzy i cła, które zostały opracowane odrębnie.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>