Poślizg w kasach fiskalnych online

Marta Barczuk
Marta Barczuk Starszy Konsultant
kontakt

Ustawa wprowadzająca kasy fiskalne online miała wejść w życie z początkiem tego roku. Wciąż jest na etapie prac sejmowych.

W 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, wprowadzającej tzw. kasę fiskalną online.

Proponowane rozwiązanie pozwolić ma na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących (kas online) przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Celem ustawy jest przeciwdziałanie zjawisku szarej strefy, w szczególności ograniczenie ryzyka wystawiania tzw. „pustych faktur” do paragonów fiskalnych. Zgodnie z założeniami ustawy utworzony zostanie system informatyczny, umożliwiający automatyczne przesyłanie danych dotyczących transakcji rejestrowanych przy użyciu kas online bezpośrednio z tych urządzeń do Centralnego Repozytorium Kas (CPR).

Dane zgromadzone przez CPR będą natomiast udostępniane w szczególności organom podatkowym.

Korzyści ze stosowania kas online

Ustawa przewiduje zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla podmiotów stosujących kasy online. W szczególności, zmniejszeniu ulegnie liczba wymaganych dotychczas dokumentów w formie papierowej, wyeliminowana zostanie konieczność przechowywania papierowych rolek. Podmioty takie nie będą również zobowiązane do zgłoszenia kasy online do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Kasy online bowiem, co do zasady, będą się łączyły z Centralnym Repozytorium Kas w sposób zautomatyzowany.

Wydatki na zakup kas online

Ustawa przewiduje również odliczenie kwot wydatkowanych na zakup kas online. Ulga na nowe kasy fiskalne wyniesie 700 zł, nie więcej jednak niż 90% ceny netto jej zakupu. Z prawa do ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej i przedsiębiorcy wymieniający stare kasy na kasy online.

Termin wymiany „starych” kas rejestrujących na kasy online

Ustawa przewiduje, że podatnicy dokonujący transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani będą do stopniowej wymiany dotychczas stosowanych kas rejestrujących na kasy online.

Wymiana ta nastąpić powinna w zakresie kas:

Odrębne terminy na rozpoczęcie stosowania kas online zostały przewidziane dla wybranych branż, których organy podatkowe zauważyły podwyższone ryzyko występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży. Oznacza to, że obowiązkowe stosowanie kas online nastąpi w dniu:

Wejście w życie nowych przepisów

Wejście w życie przepisów ustawy planowane było na 1 stycznia 2019 r. Niemniej jednak prace nad ostatecznym brzmieniem ustawy nadal trwają. Zgodnie z informacją zawartą na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt jest dopiero po 1. czytaniu w Sejmie oraz został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>