Pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (CbCR) oraz sposobu jej wypełniania

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (CbCR) oraz sposobu jej wypełniania.

Projekt ma charakter w głównej mierze doprecyzowujący w stosunku do poprzedniego projektu z 24 października 2016 roku.

Główne zmiany obejmują:

  • dodanie informacji o podmiocie raportującym wraz ze wskazaniem czy jest jednostką dominującą, czy jednostką wyznaczoną do przygotowania raportu CbCR
  • dodanie informacji o państwie / terytorium rezydencji oraz rejestracji, jeżeli jest inne niż państwo lub terytorium rezydencji podatkowej
  • doprecyzowanie informacji o głównych rodzajach działalności jednostek poprzez wskazanie przykładów
  • szczegółowe doprecyzowanie zakresu danych finansowych, które mają być wskazywane w raporcie
  • doprecyzowanie zakresu dodatkowych informacji, które powinny być wskazywane w raporcie

Ważne dla podatników wskazówki w zakresie wypełnienia raportu zostały zawarte także w załączniku do Rozporządzenia. Kluczowe elementy to:

  • doprecyzowanie, iż jednostka raportująca powinna korzystać w każdym roku konsekwentnie z tych samych źródeł danych np. ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wymaganych ustawowo sprawozdań finansowych odrębnej jednostki, sprawozdań finansowych dla organów nadzorczych lub dokumentacji wewnętrznej przygotowanej na potrzeby rachunkowości zarządczej.
  • doprecyzowanie, że nie jest konieczne uzgadnianie wielkości przychodów, zysków i podatków wykazywanych w informacji o grupie podmiotów ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  • doprecyzowanie, że nie jest wymagane dokonywanie korekt z tytułu różnic w zasadach rachunkowości obowiązujących w różnych państwach lub terytoriach,
  • w przypadku liczby pracowników doprecyzowanie, że zgłaszana liczba pracowników może być obliczana według stanu na koniec roku, w oparciu o średni poziom zatrudnienia w danym roku lub w inny spójny sposób.
  • doprecyzowanie, że na potrzeby tych danych jako pracownicy mogą być zgłaszani niezależni zleceniobiorcy, a wartości zaokrąglone.

Na chwilę obecną projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Warto pamiętać o tym, że 20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, rozszerzającą obowiązki dla polskich spółek zależnych w zakresie raportu CbCR wprowadzając m.in. obowiązki notyfikacyjne.
Już teraz warto pomyśleć o przygotowaniu się do wypełnienia tych obowiązków, gdyż w przypadku ich organy podatkowe będą miały możliwość nałożenia kar z Kodeksu Karnego Skarbowego, ale także dodatkowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 PLN przewidzianej projektem ustawy.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>