Podsumowanie projektu ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę Antykryzysową

Z każdym dniem poznajemy więcej szczegółów na temat Tarczy Antykryzysowej. W ten weekend światło dzienne ujrzał pierwszy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Prace nad projektem ustawy nadal trwają i mają zostać zakończone już w tym tygodniu. Już teraz możemy jednak przedstawić jego główne założenia.

Rozwiązania mające na celu poprawę cash-flow

1. Świadczenia na rzecz ochrony pracy
  • podstawa prawna: art. 15g Ustawy Antykryzysowej
  • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na wielkość)
  • zasady funkcjonowania mechanizmu:
   • wsparcie dostępne jest przez okres 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy
   • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków
   • wsparcie dostępne dla przedsiębiorców spełniających następujące warunki:
    • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS i Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r.
    • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
   • wsparcie wypłacane w związku z Okresem Przestoju Ekonomicznego lub Spadkiem Obrotów Gospodarczych – są to dwie różne sytuacje, pozwalające na zastosowanie odmiennych rozwiązań!
   • dla uzyskania wsparcia konieczne jest wprowadzenie Okresu Przestoju Ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy – w tym celu konieczne jest w szczególności, dokonanie ustaleń z przedstawicielami pracowników
   • wsparcie dotyczy zarówno wynagrodzenia, jak i składek ZUS
   • wsparcie stanowi pomoc de minimis – limit korzystania ze wsparcia de minimis wynosi 200.000 EUR brutto na przestrzeni 3 lat
   • wsparcie nie może być udzielone na ochronę miejsc pracy pracowników, dla których pracodawca otrzymał pomoc de minimis na:
    • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego
    • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
   • dla uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik do Ustawy Antykryzysowej, wniosek składany będzie do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy i obejmie:
    • kopię układu zbiorowego lub porozumienia konstytuującego Okres Przestoju Ekonomicznego lub obniżenie wymiaru pracy
    • oświadczenia przedsiębiorcy dotyczące jego statusu, spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek upadłości, niezaleganiu z podatkami i składkami, właściwym przeznaczeniu środków, liczbie pracowników, numerze rachunku bankowego, rodzaju i wysokości otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy de minimis, obowiązującej stawce na ubezpieczenie wypadkowe, nieprzekroczenia przez pracowników objętych wnioskiem limitu 30-krotności
   • z uwagi na terminy przewidziane w ustawie procedura uzyskania środków będzie trwała minimum kilka tygodni
   • w odniesieniu do pracowników objętych dofinansowaniem, brak jest możliwości rozwiązania umowy w okresie pobierania dofinansowania oraz 3 miesiące po tym okresie
 • w odniesieniu do pracowników objętych przestojem ekonomicznym:
  • pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie o 50%, maksymalnie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.600 PLN brutto)
  • obniżone zgodnie z punktem powyżej wynagrodzenie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 PLN brutto)
  • wsparcie dotyczy pracowników zatrudnionych w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie albo podobnej
 • w odniesieniu do przedsiębiorców, u których wystąpił Spadek Obrotów Gospodarczych:
  • przedsiębiorca ma prawo ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0.5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • obniżone zgodnie z punktem powyżej wynagrodzenie podlega dofinansowaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do wysokości 50% tego wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia (2.079,43 PLN)
 • przykład praktyczny:

Komentarz Eksperta EY: Spadek Obrotów Gospodarczych dla celów Świadczenia na rzecz ochrony pracy (pkt 1 opracowania) nie jest tożsamą kategorią co Spadek Obrotów Gospodarczych dla celów Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń przez Starostę (pkt 2 opracowania) – patrz słownik na końcu wpisu.

2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń przez Starostę

 • podstawa prawna: art. 15zza Ustawy Antykryzysowej
  • adresaci / beneficjenci: Mikro, Mali i Średni Przedsiębiorcy
  • zasady funkcjonowania mechanizmu:
   • wsparcie będzie możliwe do uzyskania w procedurze naboru wniosków ogłoszonej przez dyrektora powiatowego urzędu pracy
   • wsparcie przyznawane jest przedsiębiorcom w przypadku Spadku Obrotów Gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
   • wsparcie dostępne dla przedsiębiorców spełniających następujące warunki:
    • niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ZUS i Fundusz Pracy
    • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości
   • wsparcie na jednego pracownika wynosi:
    • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300 PLN brutto), w przypadku co najmniej 30% Spadku Obrotów Gospodarczych
    • 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.820 PLN brutto), w przypadku co najmniej 50% Spadku Obrotów Gospodarczych
    • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.340 PLN brutto), w przypadku co najmniej 80% Spadku Obrotów Gospodarczych
   • wsparcie udzielane jest na okres nie dłuższy niż:
    • 6 miesięcy – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców
    • 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców
   • wsparcie stanowi pomoc de minimis – limit korzystania ze wsparcia de minimis wynosi 200.000 EUR brutto na przestrzeni 3 lat
   • dla uzyskania wsparcia konieczne jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru, który będzie zawierał oświadczenia: o spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek ogłoszenia upadłości, niezaleganiu z podatkami i składkami, statusie przedsiębiorcy, zatrudnieniu pracowników objętych wnioskiem, numerze rachunku bankowego, rodzaju i wysokości otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy de minimis

3. Zniesienie opłaty prolongacyjnej

 • podstawa prawna: art. 15y i 15z Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na wielkość)
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
     • opłata prolongacyjna nie jest stosowana w odniesieniu do:
      • decyzji o odroczeniu zobowiązania podatkowego
      • decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zaległości podatkowej
      • decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty składek ZUS należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.
 • rozwiązanie dotyczy jedynie wniosków składanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii oraz 30 dni po ich odwołaniu

4. Obniżenie czynszów najmu powierzchni w obiektach handlowych

 • podstawa prawna: art. 15ze
 • adresaci / beneficjenci: przedsiębiorcy będący najemcami powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
 • w sytuacji, w której działalność najemcy na podstawie przepisów prawa zostaje zakazana lub ograniczona w okresie zagrożenia epidemii lub epidemii wysokość czynszu najmu ulega obniżeniu o 90% (chyba, że umowa przewiduje korzystniejsze warunki obniżenia czynszu)
 • jeżeli wymagają tego względy słuszności, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, inaczej oznaczyć wartość obniżenia czynszu

5. Retrospektywne rozliczenie straty

 • podstawa prawna: art. 38f ustawy o CIT
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na wielkość)
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
 • strata poniesiona w roku podatkowym:
  • zakończonym po 31 grudnia 2019 r.
  • rozpoczętym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

może zostać odliczona (do wysokości 5.000.000 PLN) poprzez korektę poprzedniego roku.

 • warunkiem odliczenia jest uzyskanie w roku osiągnięcia straty przychodów niższych o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym

6. Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych

 • podstawa prawna: art. 38i ustawy o CIT
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
   • termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r.
   • przedłużenie dotyczy podatników spełniających łącznie następujące warunki:
    • poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
    • uzyskanie w danym miesiącu przychodów o co najmniej 50% niższych od przychodów z tożsamego miesiąca roku poprzedniego

7. Wyłączenie z regulacji CIT dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym

 • podstawa prawna: art. 38j ustawy o CIT
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
      • brak konieczności zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, ponad 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie
      • wyłączenie dotyczy podatników spełniających łącznie następujące warunki:
       • poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
       • uzyskanie w danym miesiącu przychodów o co najmniej 50% niższych od przychodów z tożsamego miesiąca roku poprzedniego

8. Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT

 • podstawa prawna: art. 38k ustawy o CIT
 • adresaci / beneficjenci: mali podatnicy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
      • możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na CIT
      • wyłączenie dotyczy małych podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

9. Odroczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 • podstawa prawna: art. 15j Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy (bez względu na wielkość)
 • zasady funkcjonowania mechanizmu: opłatę za rok 2020 wnosi się w terminie do 30 czerwca 2020 r.

10. Zwolnienie w podatku od nieruchomości

 • podstawa prawna: art. 15p Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
    • zwolnienie w podatku od nieruchomości za część roku 2020 wprowadzone dyskrecjonalną decyzją rady gminy
    • przedłużenie terminów płatności podatku od nieruchomości zapadających w kwietniu, maju i czerwcu, maksymalnie do 30 września 2020 r. wprowadzone dyskrecjonalnym zarządzeniem wójta, burmistrza lub prezydenta miast

11. Zwolnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych dla pożyczek

 • podstawa prawna: art. 15q Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
 • zasady funkcjonowania mechanizmu: zwolnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące pożyczek zawieranych do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Rozwiązania podatkowe niewpływające na cash-flow
 1. Przedłużenie terminu wdrożenia JPK_V7M
  • podstawa prawna: art. 42 pkt 4 Ustawy Zmieniającej
  • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
  • zasady funkcjonowania mechanizmu: obowiązek składania nowego pliku JPK_V7M zostanie odroczony do 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników

2. Przedłużenie terminu zgłoszenia przelewu dokonanego na rachunek spoza białej listy

 • podstawa prawna: art. 15zzm Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu: przedłużenie terminu zgłoszenia przelewu dokonanego na rachunek spoza białej listy z 3 do 14 dni

3. Zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych

 • podstawa prawna: art. 31z Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
   • terminy raportowania schematów podatkowych ulegają zawieszeniu w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.
   • powyższe zawieszenie nie dotyczy schematów podatkowych transgranicznych

4. Przedłużenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych

 • podstawa prawna: art. 31zb Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
     • przedłużenie terminu złożenia informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.
     • przedłużenie dotyczy podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

5. Zmiana terminu wejścia w życie nowych stawek VAT

 • podstawa prawna: art. 47 Ustawy Zmieniającej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu: nowe stawki VAT wprowadzone na mocy ustawy dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

6. Wydłużenie terminów wydawania interpretacji indywidualnych

 • podstawa prawna: art. 31g Ustawy Antykryzysowej
 • adresaci / beneficjenci: wszyscy przedsiębiorcy
 • zasady funkcjonowania mechanizmu:
   • termin rozpatrzenia wniosków o interpretację indywidualną złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej oraz złożonych po dniu wejścia w życie Ustawy Zmieniającej ulega przedłużeniu o 3 miesiące
   • powyższy termin może być przedłużany o kolejne trzymiesięczne okresy

Słownik:

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę – 2600 PLN brutto
 • Okres Przestoju Ekonomicznego – okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy
 • Spadek Obrotów Gospodarczych dla Świadczenia na rzecz ochrony pracy (pkt 1 powyżej) – spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, porównując dwa dowolne miesiące 2020 roku z tożsamym okresem roku 2019 (nie muszą to być miesiące kalendarzowe – alternatywnie 30 kolejnych dni), lub
  • nie mniej niż o 25%, porównując dowolny miesiąc 2020 r. z miesiącem poprzedzającym (nie muszą to być miesiące kalendarzowe – alternatywnie 30 kolejnych dni)
 • Spadek Obrotów Gospodarczych dla Dofinansowania części (pkt 1 powyżej) – spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako iloraz dochodów w dwóch kolejnych miesiącach 2020 roku oraz dochodów z tożsamych dwóch miesięcy roku poprzedniego (nie muszą to być miesiące kalendarzowe – alternatywnie 30 kolejnych dni)
 • Przeciętne wynagrodzenie IV kwartał 2019 r. – 5.198,58 PLN brutto
 • Ustawa Antykryzysowa – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w wersji po zmianach dokonanych mocą Ustawy Zmieniającej)
 • Ustawa Zmieniająca – Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>