Podstawowe elementy konstrukcyjne ulgi IP Box

Projekt ustawy wprowadzającej ulgę Innovation Box trafił do Sejmu.

Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. projekt ustawy wprowadzającej do polskiego systemu podatkowego instytucję tzw. IP Box (inaczej: Innovation Box) i skierowała go do prac sejmowych.

Nowa ulga ma na celu zachęcenie podatników do prowadzenia innowacyjnych działań badawczo-rozwojowych w Polsce poprzez opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%. Konstrukcja ww. ulgi wynika z zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), opartych na podejściu tzw. łącznika (ang. Modified Nexus Approach), które ściśle wiąże korzyści wynikające z ulgi z zakresem działalności badawczo-rozwojowej podejmowanej przez podatnika.

IP Box stanowi kolejny krok w kierunku rozwijania trendu promowania innowacyjności w Polsce. Obecnie Polska oferuje m.in. ulgę B+R, która umożliwia podwójne odliczenie kwalifikowanych kosztów poniesionych w ramach działalności badawczo-rozwojowej. O ile istniejąca ulga B+R odnosi się do kosztowej strony działań podatnika, proponowana ulga Innovation Box będzie miała zastosowanie do „dochodu kwalifikowanego” uzyskanego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w wyniku jego działalności badawczo-rozwojowej.

W ostatnich latach Polska stała się popularnym i atrakcyjnym miejscem lokowania centrów usług wspólnych oraz działalności badawczo-rozwojowej przez wiele międzynarodowych grup. Wynika to między innymi z dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz konkurencyjności kosztowej. W związku z tym oczekuje się, że dla wielu grup proponowana ulga oparta na zasadzie łącznika (nexus) będzie atrakcyjna i będzie wpisywała się w plany biznesowe.

Zaproponowana ulga ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czym jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy, kwalifikowane prawa własności intelektualnej obejmują:

 • prawo do wynalazku (patent)
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
 • autorskie prawo do programu komputerowego

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska a przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kategorie dochodu kwalifikowanego

Proponowane przepisy zawierają katalog dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które mogą korzystać z ulgi, obejmujący dochody:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu

Zgodnie z projektem ustawy, który trafił do prac sejmowych, przepisy dotyczące IP Box mają mieć odpowiednie zastosowanie do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa, pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji.

Kalkulacja podstawy opodatkowania

Podstawę opodatkowania, która będzie podlegała opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku dochodowego, stanowi dochód kwalifikowany, odpowiadający kwocie obliczonej jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz wskaźnika obliczonego według poniższego wzoru:

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

 1. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej
 2. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego
 3. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego
 4. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

W przypadku, gdy wartość wskaźnika obliczonego według powyższego wzoru jest większa od 1, przyjmuje się, że wynosi ona 1.

Z powyższego wzoru wynika, że im więcej procesów związanych z innowacjami podatnik będzie przeprowadzał we własnym zakresie lub zlecał podmiotom niepowiązanym, tym większy będzie dochód kwalifikowany podlegający 5% stawce.

Powyższe wynika z podejścia nexus zalecanego przez OECD, zgodnie z którym przychody związane z własnością intelektualną mogą być korzystnie opodatkowane jedynie w takim zakresie, w jakim konkretna własność intelektualna generująca przychód jest efektem prac B+R prowadzonych przez danego podatnika.

Wymogi dokumentacyjne

Na podatnikach zamierzających skorzystać z preferencyjnego opodatkowania spoczną  dodatkowe wymogi dokumentacyjne. Podatnicy ci zobligowani będą do prowadzenia ewidencji rachunkowej, na podstawie której możliwe będzie wyodrębnienie każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz umożliwiającą ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty) przypadających na każde z kwalifikowanych praw.

Wyjątek dotyczy podatników, którzy wykorzystują jedno lub więcej kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym w ramach oferowanych produktów lub usług, i nie jest możliwe określenie strumieni przychodów i kosztów przypadających na dane prawo kwalifikowane. Podatnicy ci mogą dokonywać zapisów w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu ze wszystkich kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W niektórych sytuacjach, podatnicy będą mogli ustalić łączny dochód w odniesieniu do tej samej kategorii / grupy produktów lub usług, w których wykorzystano kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Kolejne kroki

Przedsiębiorstwa działające w obszarze innowacji i technologii, a w szczególności grupy prowadzące działalność badawczo-rozwojową w Polsce, powinny monitorować proces legislacyjny i rozważyć możliwości skorzystania z ulgi Innovation Box.

Pakiet ustaw przyjętych przez rząd zmienia też zasady płatności podatku u źródła. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online, Webcaście „Zmiany w podatku u źródła od płatności za granicę – nowe wymogi od 2019 r.”, podczas którego eksperci EY omówią najważniejsze konsekwencje wynikające z proponowanych reform.

Więcej informacji i rejestracja

Współpraca: Milena Sworska

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>