Podatek akcyzowy: Organy nie pozwalają jednocześnie korzystać ze zwolnienia procesowego i zwrotu akcyzy

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którymi podmioty uprawnione są do stosowania w określonych sytuacjach zwolnienia energii elektrycznej z akcyzy.

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje preferencji:
1.    Zwolnienie procesowe polegające na możliwości zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w określonych procesach tj.: do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych, w procesach mineralogicznych.
2.    Częściowy zwrot zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez zakład energochłonny (tzw. zwrot dla energochłonnych).

Aby skorzystać ze zwrotu konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

  • prowadzenie działalności gospodarczej sklasyfikowanej pod określonym w ustawie kodem PKD,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • posiadanie statusu zakładu energochłonnego
  • niekorzystanie w stosunku do energii, która ma zostać objęta zwrotem, ze zwolnienia procesowego.

I właśnie ta ostatnia przesłanka budzi największe kontrowersje. Z literalnego punktu widzenia, przepisy nie wyłączają możliwości łącznego stosowania zwolnienia procesowego i zwrotu, oczywiście pod warunkiem, że obie preferencje nie będą stosowane do tej samej energii elektrycznej.

W praktyce powinno to wyglądać tak, że podmiot, który prowadzi działalność w ramach której przeprowadza proces metalurgiczny np. produkcję drutów oraz inny rodzaj produkcji, która nie upoważnia do zastosowania zwolnienia procesowego, ale sklasyfikowana jest pod kodem PKD, który upoważnia do zastosowania zwrotu może „podzielić” energię elektryczną i część z niej objąć zwolnieniem procesowym, a część zwrotem. Oznacza to, że jeśli w procesie produkcji drutu zużywane jest 40% energii elektrycznej, w stosunku do tej części dany przedsiębiorca stosuje zwolnienie procesowe i co miesiąc pomniejsza wartość należnej akcyzy. Ponadto, jeśli pozostała energia elektryczna (60%) pozwala na uznanie, że zakład jest zakładem energochłonnym (przy zastrzeżeniu, że wartość zwolnionej akcyzy nie może zostać wliczona do kosztów we wzorze na określenie wysokości współczynnika energochłonności), w stosunku do tej energii przedsiębiorca powinien być uprawniony do skorzystania z częściowego zwrotu.

Niemniej, Minister Rozwoju i Finansów (dalej: Organ) wydał już kilka interpretacji, w których wskazał, że jeśli dany podmiot będzie korzystał ze zwolnienia procesowego wówczas nie spełni wszystkich warunków, od których uzależniona jest możliwość zastosowania zwrotu (np. interpretacja indywidualna z dnia 23 marca 2016 r. znak BPP4/4513-21/16/MK). Organ przyjmuje bowiem, że jednym z warunków jest niekorzystanie przez zakład energochłonny ze zwolnienia procesowego w ogóle, a nie tylko w stosunku do energii którą podmiot zamierza zwolnić z akcyzy z zastosowaniem zwrotu.

Organ w interpretacjach pomija fakt, że ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że warunkiem możliwości skorzystania ze zwrotu jest niekorzystanie w stosunku do tej energii, która zostanie objęta zwrotem ze zwolnienia procesowego, a nie ze zwolnienia procesowego w ogóle.

Zastrzeżenie, że w stosunku do tej samej energii elektrycznej nie można stosować jednocześnie zwrotu i zwolnienia procesowego jest oczywiście zasadne, bowiem w takiej sytuacji podatnik mógłby uzyskać zwrot nadpłat wyższy niż wysokość akcyzy, którą wpłacił. Niemniej podejście Organu uniemożliwiające korzystanie z obu preferencji w stosunku do różnych części energii zużywanych przez ten sam podmiot jednak w innych celach, wydaje się nieuzasadnione i krzywdzące dla podatników.

Autorzy: Magdalena Chmielewska-Cholewa, Iga Ohde


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>