PIT/ZUS – przegląd projektowanych zmian

 

Projekt

Etap………………..

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ma za zadanie realizację polityki tzw. „3P” w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego. W ramach przepisów ustawy o PIT przewidziano m.in.

 • exit tax
 • ulgę IP Box
 • odrębne zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych
 • zmiany w podatku u źródła
 • zmiany w zakresie cen transferowych
 • wprowadzenie szczególnych rozwiązań dotyczących nabywania pakietów wierzytelności

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

W zakresie podatku PIT projekt przewiduje m.in.:

 • zmiany dotyczące rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na korzystanie z samochodów osobowych dla celów działalności gospodarczej i prywatnych
 • uchylenie przepisu warunkującego uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci od terminowego złożenia zeznania podatkowego
 • zmiany odnoszące się do spadkobierców zbywających nieruchomości lub określone prawa majątkowe nabyte w spadku
 • złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej przez wydłużenie z 2 do 3 lat okresu, w jakim można skorzystać z tej ulgi

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz.  2159
Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Projekt wprowadza Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej fundusz), którego zadaniem będzie wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

Środki na fundusz będą pochodzić z dwóch źródeł: pierwszym ma być 0,15 proc. składki odprowadzanej na Fundusz Pracy, a drugim mają być pieniądze z daniny solidarnościowej stanowiącej 4 proc. nadwyżki od dochodów przekraczających 1 mln zł.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2192
Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych

 • Ustawa wprowadza powszechny, dobrowolny i prywatny system oszczędzania, w którym uczestniczyć będą: pracownicy, pracodawcy oraz państwo. Dla pracodawcy składka podstawowa wynosić będzie 1,5 proc., a dla pracownika 2 proc. Wpłaty będzie można zwiększyć o składki dobrowolne – do 2,5 proc. w przypadku pracodawcy i do 2 proc. w przypadku pracownika. Udział państwa ogranicza się do składki powitalnej (przekazywanej z Polskiego Funduszu Rozwoju) i dopłaty rocznej (finansowanej z Funduszu Pracy) w wysokości odpowiednio 250 zł i 240 zł.
 • PPK będą dobrowolne.
 • Ze gromadzonych środków będzie można skorzystać po osiągnięciu 60. roku życia. Wtedy zgromadzone w ramach PPK będzie można wypłacić tylko na wniosek, przy czym 25 proc. zgromadzonej sumy będzie można otrzymać na emeryturze od razu i bez podatku. Pozostałe 75 proc. będzie podlegało ograniczeniom. Podatek od zysków kapitałowych nie zostanie potrącony, pod warunkiem że oszczędności będą wypłacane w ratach przez kolejnych 10 lat.
 • Składki na PPK będą obliczane i wpłacane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Jednocześnie w trakcie prac w Sejmie wprowadzono poprawkę do projektu, która zakłada, że zatrudniający nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli będzie to spowodowane przekazaniem przez osobę zatrudnioną błędnych informacji.
 • Środki zgromadzone w ramach PPK nie będą podlegały egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Przepisy ustawy nie będą obejmować podmiotów, które w dniu 1 lipca 2019 r. będą prowadzić Pracownicze Programy Emerytalne oraz odprowadzać składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia dla co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. z półrocznym vacatio legis

Treść ustawy

 Dz.U. poz. 2215
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje wprowadzenie nowej usługi polegającej na wypełnieniu zeznania podatkowego przez KAS (bez konieczności składania wniosku przez podatnika) – Twój e-PIT. Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł zaakceptować bez zmian, zmodyfikować albo odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2126
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Zmiany polegają na wprowadzeniu ulgi podatkowej – ulgi termomodernizacyjnej, której celem jest utworzenie w podatku dochodowym od osób fizycznych zachęty do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Adresatem ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy PIT oraz ryczałtowcy. Ulga termomodernizacyjna będzie polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wprowadzony zostanie limit odliczenia – odliczeniu od dochodu (przychodu) będzie podlegać 23% wydatków, które zostaną skończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść ustawy

Dz.U. poz. 2246
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt czasowo ogranicza, a nawet wyłącza stosowanie niektórych regulacji dotyczących podatku u źródła, wprowadzonych nowelizacją ustaw podatkowych. Najważniejsza zmiana dotyczy mającego wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. obowiązku pobierania podatku u źródła według stawek ustawowych 19% lub 20% już przy wypłacie należności, a następnie występowania o jego zwrot. Chodzi o transakcje zawarte z tym samym podmiotem w jednym roku podatkowym, których wartość przekroczy 2 mln zł. Projektowane rozporządzenie odracza ten obowiązek do końca czerwca 2019 r. Istotne jest jednak to, że jeśli podatnik w trakcie tego okresu dokona płatności mogących podlegać podatkowi u źródła, będzie musiał je uwzględnić w limicie 2 mln zł przewidzianym dla płatności do tego samego odbiorcy w trakcie całego 2019 r. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że nie zostali zwolnieni ze stosowania innych, nowych wymogów, takich jak: nowa definicja rzeczywistego właściciela, czy zachowanie należytej staranności przy określaniu czy odbiorca płatności jest uprawniony do skorzystania z ulgi w podatku u źródła. Te będą obowiązywały już od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że organy skarbowe będą mogły weryfikować właściwe ich przestrzeganie także podczas półrocznego okresu odroczenia wejścia w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść rozporządzenia

 Dz.U. z 2018 r. poz. 2541
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych     

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Treść rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Treść rozporządzenia

Dz.U. z 2018 r. poz. 2502

 

Dz.U. z 2018 r.  poz. 2509

 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2499

 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2515

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>