Jeśli przedsiębiorca działający w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) realizuje duży projekt inwestycyjny – przekraczający 50 mln euro – a uzyskał pomoc publiczną w pełnej wysokości może mieć kłopoty. Przy takim projekcie pomoc publiczna przysługuje w niższej wysokości, a podatnik musi dopełnić pewnych formalności. Zgodnie z regulacjami unijnymi z dużym projektem inwestycyjnym mamy do czynienia w […]


Przepisy Ordynacji podatkowej, nie precyzują, w jakim terminie milcząca interpretacja podatkowa powinna zostać doręczona podatnikowi. To narusza konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa i prawa – uznał rzecznik praw obywatelskich (RPO), kierując w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej minister finansów wydaje interpretacje ogólne i indywidualne. Jednak w sytuacji, gdy […]


Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług autorstwa Ministerstwa Finansów jest po trzecim czytaniu w Sejmie. Projekt trafił teraz do Senatu. Na tym etapie prac legislacyjnych zmiany są już mało prawdopodobne. Wszystko dlatego, że wiele ważnych poprawek zostało wprowadzonych na etapie prac komisji sejmowej. Wspomniana nowela VAT to obszerny projekt zmian. Modyfikuje on przepisy […]


Od 1 stycznia 2013 r. zniknie obowiązek formalnego potwierdzania zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Wystarczające będą uzgodnienia – chociażby ustne – między podatnikami. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Jeśli zmiany w tym zakresie […]


Zarejestrowani podatnicy VAT zwolnieni będą mogli wybrać, jak udokumentować transakcję – fakturą czy rachunkiem. Tak będzie od 1 stycznia 2013 r. Takie rozwiązania przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i […]


Jeśli podatnik rozpoczął użytkowanie tylko części budynku, podczas gdy pozostała jego część jest nadal w budowie, podatek od nieruchomości należy zapłacić tylko od części używanej – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok o sygn. akt II FSA 2445/10). Sprawa, którą zajął się sąd dotyczyła sytuacji, gdy podatniczka nie zakończyła budowy budynku, nie wykończyła go, ale rozpoczęła […]