Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie Kraft Foods (C-588/10) zbiera swoje żniwo. Okazuje się bowiem, że brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie zamyka sprzedawcy drogi do obniżenia obrotu. Jeśli sprzedawca podejmie odpowiednie kroki, a mimo to nie uzyska potwierdzenia doręczenia korekty, to powinien mieć prawo skorygować VAT należny od sprzedaży na rzecz „nierzetelnego” […]


Ostatnie lata w zakresie podatkowych umów międzynarodowych to nieustające pasmo zmian. To proces dynamiczny i intensywny. Jednym z celów jest uszczelnienie systemu fiskalnego. Modyfikacje w umowach mają trzy główne kierunki, które nie są tajemnicą, bo oficjalnie przedstawił je resort finansów. Pierwszy kierunek ma na celu poszerzenie liczby umów, które mają pełną klauzulę wymiany informacji. Chodzi […]


Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorców czeka mała rewolucja przy ustalaniu podstawy opodatkowania VAT. Z ustawy o VAT zniknie dotychczasowy przepis. W jego miejsce resort finansów chce wprowadzenia nowych w większym stopniu odzwierciedlających przepisy dyrektywy. Pierwszym nowym elementem, który zwraca uwagę jest katalog tego, co dodatkowo włączać się będzie do podstawy opodatkowania. Przykładowo cały czas […]


Jest propozycja, aby wojewódzki sąd administracyjny (WSA) filtrował skargi podatników. Po takiej analizie miałby decydować, czy skarga kasacyjna jest w danym przypadku zasadna i czy powinna wpłynąć do NSA. Takie zmiany przygotował Naczelny Sąd Administracyjny do nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ppsa). Pomysł ten jest chybiony i narusza konstytucyjne prawa obywateli, w tym […]


Ministerstwo Finansów ma plan jak ograniczyć konieczność podwyższania stawek VAT w przypadku kiedy przekroczenie poziomu zadłużenia Polski jest efektem nagłych zmian na rynku walutowym. Rozwiązaniem ma być wprowadzenie dodatkowego miernika do przeliczania relacji między długiem publicznym a produktem krajowym brutto. Przepisy ustawy o VAT stanowią o wzroście stawek VAT jeśli relacja państwowego długu publicznego do […]


Tylko do końca roku obowiązuje rozporządzenie dotyczące zwolnień ze stosowania kas fiskalnych. Projekt kolejnego minister finansów skrzętnie ukrywa. To błąd. Właściciele firm muszą mieć czas na kupienie kas, ich wdrożenie, fiskalizację i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi tych urządzeń. Oczywistą tendencją resortu finansów jest obejmowanie jak najszerszej grupy podatników obowiązkiem ewidencji sprzedaży w kasach fiskalnych. […]