Organ podatkowy nie może wydać zaświadczenia o niezaleganiu w podatku, posiadając doręczone podatnikowi, nawet nieostateczne i nieprawomocne decyzje, z których wynikają zaległości podatkowe. Będzie tak również wtedy, gdy decyzjom tym nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności – wyjaśnił WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1031/12). W analizowanej przez sąd sprawie naczelnik urzędu skarbowego określił przedsiębiorcy […]


Wybrane przez podatników CIT jednostki naukowe będą mogły otrzymać 1% ich podatku. Takie propozycje zawiera projekt zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaplanowane rozwiązania są wzorowane na obowiązujących regulacjach dotyczących możliwości przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. […]


Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym powinni do końca marca złożyć do urzędu skarbowego deklarację CIT-8. W tym roku, przez Święta Wielkanocne, a tym samym dni wolne, ostatnim terminem na dostarczenie formularza do urzędu jest 2 kwietnia. Podatnicy CIT, z wyjątkiem zwolnionych z tego podatku muszą składać […]


Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły z dotacji unijnych finansować podatek od towarów i usług – zapowiedział po batalii o finanse UE minister finansów Jacek Rostowski. Oznacza to, że samorządy będą mogły uznawać VAT za koszt kwalifikowany. Jednak sprawa ta nie jest tak jednoznaczna i oczywista. Przepisy są skonstruowane w taki sposób, że dotacja może być […]


W przypadku nabycia, wyleasingowania lub wynajmu pojazdu, oznaczonego w dowodzie rejestracyjnym jako bankowóz, spółce wykorzystującej to auto w działalności gospodarczej – niezależnie od sposobu jego wykorzystania – będzie przysługiwać prawo do odliczenia w pełnej wysokości VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakup, leasing lub najem takiego bankowozu oraz zakup paliwa do tego pojazdu – uznał WSA […]


Zbliża się koniec Funduszu Kościelnego. Od początku przyszłego roku zostanie on zastąpiony 0,5% odpisem podatku. Porozumienie w tej sprawie zawarli minister administracji i cyfryzacji Michał Boni i kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Zespołów Roboczych ds. Finansów Rządowej i Kościelnej Komisji Konkordatowych. Podatnicy po raz pierwszy będą mogli podzielić się częścią swojego podatku z Kościołem w rozliczeniu […]