W dniu dzisiejszym został wydany przez siedmioosobowy skład NSA wyrok dotyczący skutków VAT w odniesieniu do zakupu wierzytelności w celu jej windykacji (sygn. I FPS 5/11). Zgodnie z tym wyrokiem, zakup wierzytelności w celu jej windykacji nie stanowi usługi i w związku z tym nie jest objęty zakresem opodatkowania VAT (w oparciu o argumenty analogiczne […]


Istotne i niesłabnące znaczenie podatków pośrednich z punktu widzenia budżetu państwa w różnych krajach pokazuje, jak ważne jest posiadanie aktualnych informacji i odpowiednie reagowanie na zmiany. Jak można by wnioskować z obserwacji rynku: W ciągu najbliższej dekady podatki pośrednie staną się podstawowym źródłem dochodów budżetowych w różnych krajach na świecie. Przychody z podatków obrotowych będą […]


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 września 2011 r. uznał, że wydatki poniesione na zakup bazy klienckiej należy zaliczyć do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym bazę wprowadzi do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (IPPB5/423-611/11-2/RS). Magdalena Kowalska z Ernst & Young w komentarzu do […]


Dyrektywa VAT daje państwom członkowskim możliwość wprowadzenia dodatkowych (oprócz obrotu) sposobów ustalania proporcji odliczenia VAT. Polska nie wprowadziła jednak żadnej innej opcji, co oznacza, że proporcja może być określana wyłącznie na podstawie obrotu podatnika, nawet jeśli inna metoda lepiej odzwierciedlałaby faktyczne przeznaczenie danego wydatku – napisała Aleksandra Sewerynek z Ernst & Young w komentarzu do […]


W specjalnym dodatku do Jurysdykcji Podatkowej zamieszczony został przegląd najciekawszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opracowany przez Zespół Podatków Pośrednich oraz Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych Ernst & Young. Przedstawione wyroki dotyczą rozstrzygnięć w zakresie podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie autorów opracowania przedstawione wyroki mają istotne znaczenie dla praktyki stosowania i […]