Celem wydatku na remont autostrady jest uzyskanie przychodu z wynagrodzenia za usługę zapewnienia dostępności autostrady. Poniesienie takiego kosztu uzależnione jest od stanu technicznego autostrady, na który ma wpływ sposób jej eksploatowania i bieżącego utrzymania. Skoro zatem kosztów remontu autostrady nie należy wiązać z przychodami z kwot na rehabilitację, z którymi byłyby powiązane bezpośrednio, ale z […]


Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna ma się stać podatnikiem CIT. Ograniczenia wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacja mają zostać rozszerzone na powiązania pośrednie. A dokumentacja dotyczące cen transferowych będzie też wymagana od spółek osobowych. To tylko niektóre ze zmian, jakie przedstawiło w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i […]


Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, a przeznaczonym przez walne zgromadzenie do wypłaty. Dominującą – ale nie jedyną – formą wypłaty udziału w zysku jest dywidenda pieniężna. Coraz częściej spółki decydują się na wypłatę dywidendy również w formie niepieniężnej. Oto przykłady. w 2011 roku spółka Famur […]


Datę powstania przychodu z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na gruncie PIT określa się na podstawie art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że kluczowe będą zapisy z umowy zawartej między wynajmującym i najemcą – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej (nr DD2/033/21/KOI/2012/DD-159). Według szefa resortu finansów jeżeli […]


Zastosowanie stawki 8% VAT w przypadku montażu rolet i żaluzji zewnętrznych nie powinno kreować ryzyka konfliktu z fiskusem. Podobnie powinno być w przypadku rolet montowanych w pomieszczeniach. Takie wnioski płyną bowiem z najnowszego orzecznictwa sądowego. Instalacja poszczególnych elementów wyposażenia budynków mieszkalnych od dawna budzi istotne kontrowersje w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i […]


 

Jeśli pracodawca rozdziela napiwki między pracowników, to trzeba je traktować jak przychód ze stosunku pracy. Pracodawca jest wtedy płatnikiem. Z kolei gdy pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł – wyjaśnił ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1747/10). Podobne stanowisko w tym zakresie prezentują organy […]