Ordynacja podatkowa – przegląd projektowanych zmian

Projekt

Etap

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Projekt ma za zadanie realizację polityki tzw. „3P” w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego.

W ramach przepisów Ordynacji podatkowej przewidziano m.in.:

 • obowiązek informowania o schematach podatkowych
 • zmiany w ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – organ podatkowy będzie mógł sięgać po klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania zawsze, gdy korzyść podatkowa będzie „głównym lub jednym z głównych celów” danej czynności (obecnie może zakwestionować transakcję tylko wtedy, gdy jest ona dokonana „przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”)
 • możliwość stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania również do płatników
 • zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych
 • wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego związanego z unikaniem opodatkowania

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r. 

Treść ustawy

Dz.U. z 2018 r. poz. 2193
Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Celem projektu jest zachowanie spójności projektu ustawy – Ordynacja podatkowa i zapewnienie przejrzystości regulowanej materii poprzez wyraźne rozdzielenie przepisów stanowiących trzon ogólnego prawa podatkowego od przepisów o charakterze dostosowawczym i przejściowym stanowiących jedynie konsekwencję „zmian” wprowadzonych ustawą „główną”.

Projekt składa się z 3 rozdziałów:

 1. Przepis ogólny
 2. Zmiany w przepisach
 3. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Treść projektu

Opiniowanie projektu
Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Komisja przygotowała kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej oraz przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa oraz projekty przepisów wykonawczych.

Projekt przewiduje m.in.:

 1. zasady ogólne prawa podatkowego
 2. prawo do informacji i wsparcia dla podatnika
 3. reprezentację w prawie podatkowym
 4. przywrócenie terminu materialnoprawnego
 5. umorzenie podatku
 6. możliwość skorygowania deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego
 7. stosowanie polubownych form załatwiania spraw podatkowych
 8. zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przez organ pierwszej instancji
 9. zmiany w przepisach o przedawnieniu zobowiązań podatkowych
 10. wprowadzenie opłaty w wysokości 2 tys. zł za interpretację indywidualną, gdy stan faktyczny będzie szczególnie skomplikowany

Data wejścia w życie: na zasadach określonych w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Treść projektu

Opiniowanie projektu
Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

Projekt ustawy ustanawia nową instytucję – Rzecznika Praw Podatnika. Do zadań Rzecznika będzie m.in. należało:

 • opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu prawa podatkowego
 • promowanie mediacji między podatnikami a organami podatkowymi (nowa Ordynacja podatkowa wprowadza możliwość załatwiania sporów poprzez mediację)
 • analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz orzecznictwa innych sądów i trybunałów w zakresie, w jakim wpływają na rozstrzyganie spraw podatkowych, czy analiza interpretacji ogólnych

Rzecznik Praw Podatnika będzie mógł m.in.

 • uczestniczyć jako mediator w postępowaniu podatkowym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym
 • występować do właściwego organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatnika, który nie ma możliwości samodzielnego złożenia wniosku lub sprawia mu to nadmierną trudność
 • występować z wnioskiem do NSA o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, a rozstrzygnięcie ma znaczenie dla grupy podatników lub może spowodować obniżenie liczby spraw indywidualnych w sądach

Rzecznika będzie powoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród kandydatów spełniających kryteria określone w ustawie.

Data wejścia w życie: na zasadach określonych w Przepisach wprowadzających ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika

Treść projektu

Opiniowanie  projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt przewiduje, że podmioty powiązane otrzymają interpretację tylko, jeśli złożą wspólny wniosek. Wskazano jakie elementy powinien posiadać wniosek grupowy. Wniosek grupowy został przewidziany również w zakresie opinii zabezpieczających. Pośród nich można wymienić:

 • wskazanie głównych korzyści (w tym podatkowych)
 • opis występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi powiązań
 • wskazanie transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści

Obowiązkowy wniosek grupowy będzie wymagany także w zakresie opinii zabezpieczających.

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Treść projektu

Projekt w konsultacjach publicznych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o schemacie podatkowym

Z opublikowanego projektu rozporządzenia MF wynika, że resort udostępni na swojej stronie internetowej oprogramowanie, za pomocą którego podatnicy i ich doradcy będą musieli przesyłać informacje o schematach podatkowych. Do dyspozycji będą cztery formularze MDR.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 r.

Treść projektu

Prace w Komisji Prawniczej

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>