Odmowa wydania opinii zabezpieczającej nie przesądza o sztucznym charakterze transakcji

WSA wskazuje, że ocena szefa KAS powinna zostać poprzedzona rzetelną analizą sytuacji podatnika, która umożliwi wykazanie zasadności podjęcia decyzji o odmowie wydania opinii zabezpieczającej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i uchylił zaskarżoną przez podatnika decyzję o odmowie wydania opinii zabezpieczającej – tak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r. (sygn. akt. III SA/Wa 2354/17).

W przedmiotowej sprawie, wnioskodawcy (wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „spółka”) rozważali przekształcenie spółki w spółkę osobową (spółkę komandytową). Planowane przekształcenie było jednak poprzedzone inną transakcją – podziałem przez wydzielenie innego podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, na skutek której to transakcji do spółki przeniesiona została zorganizowana część przedsiębiorstwa. W konsekwencji, majątek spółki na moment przekształcenia obejmował m.in. pierwotny kapitał zakładowy sp. z o.o. oraz kapitał zakładowy i zapasowy powstałe w związku z opisanym powyżej podziałem przez wydzielenie.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odmówił wydania opinii zabezpieczającej w zaprezentowanym przez wnioskodawców stanie faktycznym stwierdzając, że zastosowanie w tej sprawie mógłby mieć przepis art. 119a Ordynacji podatkowej. W ocenie sądu, taki sposób skonkludowania decyzji prowadziłby do niepewności prawnej po stronie podatnika. Innymi słowy, wg WSA wydanie lub odmowa wydania opinii zabezpieczającej powinny być ujęte w sposób jednoznaczny, tj. szef KAS, opierając się o obiektywne przesłanki, powinien w sposób niebudzący wątpliwości ocenić, czy art. 119a Ordynacji podatkowej ma zastosowanie w danym stanie faktycznym, czy też nie (nie jest wystarczające, że przepis ten potencjalnie mógłby mieć zastosowanie).

Po pierwsze, zgodnie ze stanowiskiem WSA, szef KAS powinien dowieść, że czynności podejmowane przez podatnika mają na celu przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej, tj. pozostałe cele gospodarcze i ekonomiczne należy uznać za mało istotne.

W świetle powyższego, szef KAS musi należycie i rzetelnie przeanalizować cele wskazane we wniosku przez podatnika (korzystając z dostępnych narzędzi, m.in. zwrócenia się do podatnika o wyjaśnienie wątpliwości lub organizacji spotkania uzgodnieniowego), a dodatkowo wykazać, że korzyści inne niż podatkowe mają mało istotny charakter.

Odnośnie samej korzyści podatkowej, zgodnie z ustnym uzasadnieniem WSA, szef KAS powinien w sposób precyzyjny dookreślić, kto w rozważanym stanie faktycznym osiągnie korzyść podatkową, gdzie ta korzyść powstanie (w którym momencie reorganizacji) oraz jaka będzie jej szacowana wysokość. Tylko taka dokładna analiza może umożliwić organowi wymierną ocenę osiągniętych w ramach reorganizacji korzyści podatkowych, a następnie w przypadku istotnej ich przewagi w stosunku do pozostałych celów ekonomicznych, podjęcie decyzji o odmowie wydania opinii zabezpieczającej.

Współautor: Jan Rybarczyk


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>