Od przyszłego roku wypłata dywidendy rzeczowej nie będzie już wolna od CIT

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o CIT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r., wykonanie przez podatnika świadczenia niepieniężnego w celu uregulowania ciążącego na nim zobowiązania będzie skutkowało zwiększeniem przychodu podatkowego. Powyższe regulacje znajdą zastosowanie m.in. do spółek, które dokonują wypłaty dywidendy w formie rzeczowej (tj. zamiast dokonywać wypłaty udziału w zysku w formie gotówkowej, przekazują swojemu udziałowcowi część swojego majątku np. w postaci nieruchomości lub udziałów). Jest to wynik uchwalenia nowelizacji do ustawy o CIT zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów.

W obecnym stanie prawnym, wypłata dywidendy niepieniężnej nie jest wprost wymieniona w ustawie o CIT jako zdarzenie zwiększające przychód podatnika. Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych próbowały jednak forsować niewynikający z obecnych przepisów pogląd, zgodnie z którym powyższa operacja powinna być potraktowana podatkowo na równi z odpłatnym zbyciem składników majątkowych i w konsekwencji zwiększać podstawę opodatkowania.

W obronie podatników stanęły sądy administracyjne, które przy rozpatrywaniu skarg na interpretacje indywidualne uznawały, że na przepisów podatkowych wypłata dywidendy w formie niepieniężnej nie powoduje przychodu podatkowego dla spółki wypłacającej dywidendę (nie powoduje zwiększenia  aktywów) i tym samym, podobnie jak w przypadku dywidendy pieniężnej, powinna pozostawać neutralna na gruncie CIT – powyższy pogląd znajduje potwierdzenie przykładowo w wyroku NSA z dnia 4 września 2013 r. (sygn. akt II FSK 2512/11) oraz w wyroku NSA z dnia 13 czerwca 2013 r. (sygn. akt. 1166/12). Tym samym, w świetle obecnego orzecznictwa, wypłata dywidendy w formie rzeczowej powinna być traktowana na gruncie CIT jako operacja neutralna dla rozliczenia podatkowego wypłacającego.

Warto zauważyć, że wypłata dywidendy w formie rzeczowej była narzędziem niejednokrotnie wykorzystywanym przez spółki mające trudności z wypłatą uchwalonej dywidendy w formie gotówkowej – wydanie aktywów przedsiębiorstwa okazywało się bowiem niejednokrotnie łatwiejsze, niż zebranie odpowiedniego zapasu gotówki. Przede wszystkim jednak, było to narzędzie pozwalające na efektywne podatkowo (neutralne) przeniesienie własności istotnych aktywów z poziomu spółki na jej udziałowców. Spółki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mogą skorzystać z opodatkowania dywidendy rzeczowej na starych zasadach jeszcze do końca 2014 roku (pozostałe spółki mogą natomiast korzystać z opodatkowania dywidend rzeczowych na starych zasadach do końca roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 31 grudnia 2014 r. a zakończonego po dniu 1 stycznia 2015 r.).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>