Nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 9a updop w przypadku zawierania umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami

Aneta Grzyb
Aneta Grzyb Menedżer
kontakt

Tak wynika z Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2017 r. (0114-KDIP2-2.4010.8.2017.2.SO). Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiły dwie spółki powiązane (wnioskodawcy), które nabywają od podmiotów zewnętrznych (dostawcy) towary i usługi niezbędne dla właściwego prowadzenia działalności gospodarczej (świadczenia). Dostawcy nie są podmiotami powiązanymi z wnioskodawcami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop.

Wnioskodawcy nabywają świadczenia na podstawie umów zawieranych odrębnie z dostawcami, wtedy też umowa z danym dostawcą jest podpisywana odpowiednio bezpośrednio między jednym z wnioskodawców, a jego dostawcą. Zdarza się jednak, że zakres i przedmiot świadczeń dostarczanych przez danego dostawcę dla obu wnioskodawców może być podobny lub wręcz tożsamy. W sytuacji nabywania przez wnioskodawców podobnych lub tożsamych co do rodzaju świadczeń, w celu minimalizacji obciążeń administracyjnych i uproszczenia procedur zawierania umów z dostawcą, wnioskodawcy mogą w wybranych przypadkach zawrzeć jedną umowę z dostawcą. W takich sytuacjach wnioskodawcy ustalają odrębnie z dostawcą zakres danego świadczenia i warunki wynagrodzenia, tak aby dostarczone świadczenie odpowiadało potrzebom biznesowym odpowiednio każdej ze spółek oraz aby każdy z wnioskodawców ponosił koszty odpowiadające nabywanemu przez nią zakresowi świadczeń. W opisywanym stanie faktycznym świadczenia mogą obejmować usługi informatyczne obejmujące wdrażanie, utrzymanie i rozwój oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności gospodarczej, usługi reklamowe, ubezpieczenia pojazdów oraz organizację konkursów, gdzie nagrodami są wyjazdy dla pracowników i osób współpracujących z wnioskodawcami. Faktury z tytułu nabywanych świadczeń są wystawiane przez dostawcę osobno na rzecz każdej ze spółek, które wystąpiły o wydanie przedmiotowej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawców, w powyższej sytuacji zawierane umowy trójstronne z dostawcami nie powodują obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a updop.

Wnioskodawcy argumentują, że w wyniku zawarcia przez nich umowy trójstronnej z danym dostawcą dochodzi do zawarcia dwóch odrębnych transakcji, tj. transakcji pomiędzy jednym z wnioskodawców, a dostawcą oraz odrębnej transakcji pomiędzy drugim wnioskodawcą, a dostawcą. Zdaniem wnioskodawców – w analizowanym stanie faktycznym nie dochodzi do powstania „innego zdarzenia”, które mogłoby podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu. Dochodzi do zawarcia transakcji odpowiednio pomiędzy każdą ze spółek, a dostawcą, w związku z czym – nie zaistniał warunek zawarcia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, którego spełnienie jest niezbędne aby mówić o konieczności sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ponieważ dostawcy będący stronami transakcji nie są powiązaniu z wnioskodawcami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 updop. Sam fakt zawarcia umowy trójstronnej nie oznacza zawarcia transakcji pomiędzy nimi, ponieważ każdorazowo ustalane są warunki dostawy danego świadczenia, jego przedmiot i zakres, termin i forma płatności, a także wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczenia należnego dostawcy. Spółki wnioskujące o wydanie przedmiotowej interpretacji wskazały również, że zawarcie umowy trójstronnej nie nosi znamion umowy spółki niebędącej osoba prawną, ani także umowy wspólnego przedsięwzięcia.

Organ uznał stanowisko Spółki za prawidłowe.

W przedmiotowej sprawie niezbędne było zbadanie, czy w omawianych warunkach dochodzi do zawarcia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zarówno wnioskodawcy, jak i organ podatkowy zgodnie uznali, że do zawarcia transakcji dochodzi wyłącznie pomiędzy poszczególnymi spółkami, a zewnętrznym dostawcą. Istotny pozostawał fakt, iż warunki dostawy danego świadczenia, jego przedmiot i zakres, a także termin, forma płatności oraz wysokość wynagrodzenia należnego dostawcy są każdorazowo ustalane przez dostawcę z każdym z wnioskodawców osobno, a faktury z tytułu świadczeń nabywanych przez wnioskodawców w ramach umowy trójstronnej wystawiane przez dostawcę osobno na każdego z wnioskodawców.
W wyniku podpisania umowy trójstronnej dochodzi do zawarcia transakcji przez każdego z wnioskodawców osobno z danym dostawcą usług i transakcja ta zawierana jest z podmiotem niepowiązanym, a transakcji tej nie można traktować jako inne zdarzenie rodzące obowiązek sporządzenia dla takiej transakcji dokumentacji podatkowej. Umowa trójstronna nie nosi także znamion umowy spółki niebędącej osobą prawną ani też umowy wspólnego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze praktyczne aspekty zawierania umów i dążenie uczestników obrotu gospodarczego do minimalizowania obciążeń administracyjnych i kosztów w tym zakresie, sporządzenie umów wielostronnych staje się coraz bardziej powszechne. Analizowana interpretacja wskazuje, że przy zachowaniu odpowiednich warunków w zakresie określania danego świadczenia, tj. jego przedmiotu i zakresu, a także terminu, formy płatności i wysokości wynagrodzenia z tytułu świadczenia należnego dostawcy nie istnieje obowiązek sporządzania przez podatnika dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 9a updop w przypadku zawierania umów trójstronnych z niepowiązanymi dostawcami.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>