Obniżenie wpłaty na PFRON – tylko do połowy wartości zakupu?

Sejm rozpoczyna prace nad ustawą ograniczającą odliczenie wpłaty na PFRON do 50% wartości faktury, co może zmienić wysokość ulgi dla części przedsiębiorców.

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmianę wartości odpisu od otrzymanej faktury VAT, o jaką przedsiębiorcy mogą obniżać wpłaty na PFRON w związku z zakupem produkcji lub usług od wskazanych w ustawie podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne. W obecnym stanie prawnym kwota obniżenia może wynosić nawet 100% wartości faktury wystawionej przez uprawnionego dostawcę – interwencja ustawodawcy ograniczy ją do 50% kwoty należności za zakup.

Obowiązek wpłat na rzecz PFRON

Na mocy przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedsiębiorcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, podlegają obowiązkowi comiesięcznych wpłat na PFRON. Ustawodawca określił dwie metody redukcji tego obowiązku – zwolnienie z wpłat lub obniżenie ich wysokości. Zgodnie z ustawą z wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. (oraz inni, zwolnieni na podstawie norm szczegółowych). Pozostali pracodawcy mogą natomiast skorzystać z instytucji obniżenia wpłaty z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do jednej z dwóch kategorii osób (wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy) w wysokości co najmniej 30%. Obniżenie przysługuje tylko do wysokości określonej na fakturze kwoty netto.

Nowe przepisy – co się zmieni?

Projektowana ustawa zakłada ograniczenie kwoty obniżenia do wysokości 50% należności za zakup, określonej na fakturze wystawionej przez sprzedającego, pomniejszonej o VAT. Oznacza to, że – wbrew uzasadnieniu projektu, akcentującemu czysto redakcyjny aspekt nowelizacji (udoskonalenie techniki prawodawczej) – intencją ustawodawcy jest uszczelnienie systemu przychodów Funduszu. Osiągnięciu tego samego celu służą także inne przepisy projektowanego aktu. Wprowadzają one bowiem do porządku prawnego nowe mechanizmy zapewnienia przejrzystości rozliczeń (np. obowiązek poinformowania przez nabywcę sprzedającego o zamiarze skorzystania z obniżenia). Co istotne, w nadchodzącym stanie prawnym przy ustalaniu kwoty obniżenia będą uwzględniane także faktury korekcyjne (wystawiane np. w związku ze zwrotami towarów).

Wskutek wejścia w życie nowych przepisów (lipiec 2018 r.) kwoty, jakie przedsiębiorcy korzystający z tej formy redukcji obciążeń publicznoprawnych będą co miesiąc wpłacali na rzecz PFRON, mogą ulec odczuwalnemu podwyższeniu. Dotyczyć to będzie zwłaszcza tych podmiotów, które pozostają w stałych relacjach biznesowych z producentami lub usługodawcami uprawnionymi do wystawiania faktur pozwalających korzystać z przedmiotowej ulgi. Przedsiębiorcy powinni także zwrócić uwagę na konsekwencje zwrotów produktów lub usług zakupionych od podmiotów uprawnionych do udzielania ulgi, ze względu na wpływ kwot określonych na fakturach korekcyjnych na obliczenie wysokości wpłaty na PFRON.

Kto skorzysta, kto straci?

Zawężając kwotowy zakres uprawnienia do ulgi, projektodawca rozszerza zarazem jego zakres podmiotowy. Nowelizacja ma bowiem potwierdzić możliwość uczestnictwa w procesie nabywania prawa do obniżenia wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usług od podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne przez podmioty objęte centralizacją rozliczeń VAT oraz takie, które stanowią jednostki organizacyjne będące częścią innych podmiotów. Rozszerzenie to obejmuje także możliwość wystawiania przez wspomniane podmioty ich kontrahentom faktur uprawniających do ulgi.

Niewątpliwie, projektowane przepisy należy interpretować jako reakcję ustawodawcy na praktyki obrotu gospodarczego ograniczające wpływy do PFRON. Dla przedsiębiorców, korzystających dotychczas z obniżenia wpłat poprzez intensyfikację relacji z dostawcami uprawnionymi do udzielania ulgi, zmiana stanu prawnego może wiązać się z koniecznością ponownej analizy niektórych działań gospodarczych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>