NSA: Wniesienie akcji do ZFI skutkuje powstaniem przychodu

Witold Widurek
Witold Widurek Associate Partner
kontakt

Jeśli konsekwencją otrzymania certyfikatów inwestycyjnych będzie przeniesienie własności akcji w spółkach kapitałowych przez wniesienie powołanych wpłat do funduszu inwestycyjnego u podatnika zostanie rozpoznany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a w zw. z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT – wyjaśnił NSA (wyrok o sygn. akt II FSK 924/12).

W analizowanej przez sąd sprawie, podatnik posiada akcje spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Polski, nie będącą spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podatnik objął akcje po ich wartości nominalnej i zamierza wnieść (wpłacić) te akcje do funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych w zamian za certyfikaty inwestycyjne. Powstała wątpliwość o skutki podatkowe w takim przypadku.

NSA uznał, że kluczowe znaczenie dla rozpoznawanej sprawy miało ustalenie, jaki charakter ma certyfikat inwestycyjny. Zdaniem sądu certyfikat inwestycyjny ma wartość pieniężną. Można tu też powołać ustawę – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – z której art. 3 ust. 1-3 wynika, że papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne i certyfikaty inwestycyjne. Szerokie ustosunkowanie się do wykładni art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT nie ma istotnego znaczenia, bowiem z innych ustaw wynika, że certyfikat inwestycyjny ma charakter pieniężny. Z kolei z art. 536 kodeksy cywilnego wynika, że cenę można również ustalić, a więc sam fakt, że z certyfikatu nie wynika, jaką on ma wartość w danym momencie nie oznacza, że taki certyfikat nie ma wartości pieniężnej. W związku z tym należy uznać, że w momencie przejęcia certyfikatu i objęcia przez fundusz udziałów, czy też akcji mamy do czynienia z czynnością, która podlega w świetle art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT opodatkowaniu. Nie można również mówić o podwójnym opodatkowaniu, bowiem w przypadku umorzenia certyfikatów będziemy mieli do czynienia z przychodem. W związku z tym sąd nie mógł podzielić poglądu wyrażonego w wyroku NSA z 8 marca 2013 r. (sygn. akt II FSK 1479/11) – w którym błędnie wywiedziono, że certyfikat inwestycyjny nie ma charakteru pieniężnego. Zdarzały się – co prawda – podobne wyroki prawomocne WSA, m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 24 lutego 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 46/11), ale to nie oznacza, że mamy do czynienia z utrwaloną linią orzeczniczą – są to wyroki odosobnione.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>