Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym podpisana przez prezydenta

27 sierpnia 2015 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Poza zmianami opisywanymi w poprzednich wpisach, bardzo istotne z perspektywy polskiego przemysłu jest wprowadzenie nowych zwolnień dla energii elektrycznej.

Po pierwsze, zgodnie z podpisaną ustawą, z całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego będą mogli skorzystać również podatnicy zużywający energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych oraz w procesach mineralogicznych. Warunkiem skorzystania z powyższego zwolnienia jest posiadanie statusu podatnika oraz składanie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego comiesięcznych oświadczeń o ilości i sposobie zużycia energii elektrycznej.

Po drugie, podmioty zużywające energię elektryczną posiadające status zakładu energochłonnego oraz prowadzące określoną działalność gospodarczą (analogicznie do zakresu działalności wskazanym przy okazji ulg w certyfikatowym wsparciu OZE) będą mogły również uzyskać zwrot części zapłaconego podatku akcyzowego. Zwrot ten realizowany będzie za rok poprzedzający rok w którym złożono wniosek. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest przedłożenie urzędowi opinii biegłego rewidenta potwierdzającej prawidłowość wyliczenia progu energochłonności zakładu.

Trzecim rozwiązaniem przewidzianym w nowelizacji jest obniżenie stawki podatku akcyzowego do 3 zł/MWh, która dotyczy:

  • energii elektrycznej zużywanej w procesie wydobycia i przeróbki wyrobów o kodzie CN 2701 na terenie zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej, oraz
  • energii elektrycznej zużywanej w produkcji wyrobów o kodzie CN 2704 w procesie odgazowania wyrobów o kodzie CN 2701 w temperaturze powyżej 950°C przez podmiot będący podatnikiem akcyzy od energii elektrycznej.

Ponadto, warunkiem skorzystania z możliwości obniżenia stawki jest brak korzystania ze zwolnienia „procesowego” lub ze zwolnienia przewidzianego dla zakładów energochłonnych.

Ta ostatnia grupa korzystających musi poczekać na zgodę Komisji Europejskiej, istnieje bowiem ryzyko uznania powyższego rozwiązania za niedozwoloną pomoc publiczną.

Termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2016 r.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>