Nowelizacja prawa energetycznego – koniec zwolnienia z zabezpieczenia majątkowego dla branży LPG

W dniu 22 lipca br. Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu czym zakończył prace nad ustawą o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która obecnie oczekiwać będzie na decyzję Prezydenta RP. Celem procedowanego pakietu rozwiązań było przede wszystkim zwiększenie kontroli nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw, wprowadzenie większej przejrzystości na rynkach paliw i gazu ziemnego oraz uszczelnienie systemu koncesyjnego, co w ostatecznym rozrachunku ma przyczynić się do ograniczenia szarej strefy na rynku paliw.

Z punktu widzenia branży LPG, najistotniejszą zmianą jest usunięcie z ustawy Prawo energetyczne zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia majątkowego, od którego uzależnione jest udzielenie koncesji. Zgodnie z dotychczasowym brzemieniem art. 38a Prawa energetycznego, udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, z wyjątkiem LPG, wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych.

Obowiązek złożenia zabezpieczenia majątkowego wymaganego do udzielenia koncesji dotyczyć będzie zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero planują uzyskanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jak i podmiotów już na tym rynku funkcjonujących.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw znoszącą to zwolnienie, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wyłącznie w zakresie gazu płynnego LPG, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy niewymagane było złożenie zabezpieczenia majątkowego, składają to zabezpieczenie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W praktyce oznaczać to będzie, że wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu LPG z zagranicą będą zobowiązane do złożenia w ciągu trzech miesięcy zabezpieczenia np. w formie gwarancji bankowej. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorstwo energetyczne zabezpieczenia majątkowego w tym terminie koncesja wydana przed dniem wejścia w życie ustawy wygaśnie z mocy prawa z końcem tego terminu.

W przypadku wielu mniejszych przedsiębiorców, uzyskanie gwarancji bankowej na sumę 10 milionów może okazać się trudne do wykonania z uwagi na stosunkowo krótki termin na realizacje tego obowiązku.

Wątpliwości te podnoszone były zarówno w trakcie prac nad ustawą w Sejmie jak i w Senacie. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, w obecności Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Piotra Naimskiego, Komisja podjęła decyzje o zwołaniu posiedzenia w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ma ono umożliwić ewentualną reakcję na problemy branży jeszcze przed końcem trzymiesięcznego terminu, w przypadku gdyby wprowadzone przepisy okazały się zbyt restrykcyjne.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia głoszenia.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>