Nowelizacja PFRON w całości od października

Wraz ze zmieniającymi się zasadami rozliczania ulgi na PFRON zmienią się druki przekazywane do Funduszu.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 10 maja 2018 r. zmieniła zasady odliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (Dz.U. poz. 1076).

Wpłaty na PFRON

Z dniem 1 października 2018 r. wchodzą w życie ostatnie zapisy tej ustawy.

Ustawa przewiduje szereg zmian, których część dotyczy przedsiębiorstw zobligowanych do wpłat na PFRON. Kluczową zmianą jest ograniczenie możliwości uzyskania odpisów do 50% wartości faktury – ta zmiana może wpłynąć na wysokość obniżenia wpłaty należnej u części przedsiębiorstw. W poprzednim stanie prawnym kwota obniżenia mogła wynosić nawet 100% wartości faktury wystawionej przez uprawnionego dostawcę.

Nowelizacja rozszerza również grupę zwolnionych z wpłat na PFRON w momencie gdy osiągną 2 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Lista uprawnionych podmiotów powiększyła się o publiczne i niepubliczne: przedszkola oraz żłobki, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne oraz kluby dziecięce.

Dodatkowo od 1 października pracodawcy będący w likwidacji nie będą już mogli skorzystać ze zwolnienia od wpłat na PFRON.

Nowe druki

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na PFRON przewiduje wprowadzenie nowych wzorów druków INF-U oraz INF-I-u.

Pierwszy z nich wystawia sprzedawca, który otrzymał w terminie płatność faktury za swój towar lub usługę. W dokumencie znajdują się informacje o kwocie obniżenia oraz sposobie jej kalkulacji odnosząc się do aktualnego stanu zatrudnienia zarówno ogółem jak i osób niepełnosprawnych, przychodów ze sprzedaży oraz wynagrodzeń. Dokument INF-I-u dotyczy miesięcznej liczby informacji o kwocie obniżenia wydanych swoim klientom.

Zmiany w powyższych drukach związane są ze zmianami w udzielaniu i korzystaniu z ulg przez jednostki organizacyjne samorządów, które nie są płatnikami podatku VAT oraz jednostki organizacyjne wchodzące w skład innych podmiotów.

Nowe wzory INF-U i INF-I-u opisane w projektach Rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostały uzupełnione o wymóg podania dodatkowych informacji. W obydwu dokumentach dodano pozycje: 5 i 18 dla INF-U oraz 5 dla INF-1-u dotyczące struktury sprzedającego.

Do końca tego miesiąca należy składać deklaracje na dotychczasowych drukach. Ewentualne korekty po 1 października należy już składać według nowego wzoru.

Obowiązek informacji

Kolejna zmiana nakłada na podmioty uprawnione do wystawiania ulg do wpłat na PFRON obowiązek poinformowania nabywcy o zasadach ich wykorzystywania oraz możliwości z nich rezygnacji. Nieprzekazanie właściwego oświadczenia ze strony kupującego będzie oznaczać chęć uzyskiwania odpisów i przy każdym zakupie taki dokument będzie dostarczany. Sprzedawca zaś będzie musiał wypełniać w rubryce „Oświadczenia końcowe” nowego wzoru dokumentu INF-U datę przekazania informacji o zasadach funkcjonowania odpisów oraz decyzję klienta odnośnie chęci z nich korzystania.

Pracodawcy, którzy dokonują wpłat na PFRON, powinni z uwagą przeanalizować wpływ nowych regulacji na swoje rozliczenia.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>