Nowelizacja ordynacji podatkowej została podpisana przez Prezydenta

Tomasz Rolewicz
Tomasz Rolewicz Associate Partner
kontakt
Natalia Kowalska
Natalia Kowalska Starszy Menedżer
kontakt

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację Ordynacji podatkowej z dnia 10 września 2015 r., obejmującą szereg sygnalizowanych już i komentowanych zmian. W oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta czytamy, że „podstawowym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co powinno ułatwić kontakty podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków”.

Tak jak wskazywaliśmy we wcześniejszych komentarzach, nowelizacja zawiera pewne zmiany, które należy ocenić jako pozytywne, np. uporządkowanie kwestii pełnomocnictw. Niemniej jednak, finalizacja prac nad nowelizacją oznacza, że wejdą w życie również przepisy pogarszające sytuację podatników.

Jednolity plik kontrolny

Niektóre ze zmian, jak tzw. jednolity plik kontrolny (JPK), mają charakter rewolucyjny. Jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, w formacie elektronicznym księgi podatkowe oraz dowody księgowe. Mimo że zacznie on obowiązywać dopiero od 1 lipca 2016 r., to duzi przedsiębiorcy, których JPK obejmie z ww. datą bez żadnej taryfy ulgowej, muszą pomyśleć o przygotowaniach już dziś.

Czekamy jeszcze na informację, jak struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych ma wyglądać oraz na rozporządzenie Ministra Finansów określające m.in. sposób przekazywania tych danych kontrolującym. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę konieczność dostosowania oprogramowania finansowo-księgowego do nowych wymagań, jak tylko pojawią się konkretne informacje, warto rozpocząć pracę nad wdrożeniem odpowiednich rozwiązań.

Zmiany, głównie niekorzystne, dla indywidualnych interpretacji

Efektem nowelizacji ma być zwiększenie roli ogólnych interpretacji prawa podatkowego. Ma to nastąpić w szczególności poprzez odmowę wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli dane zagadnienie jest już objęte interpretacją ogólną. Po wydaniu interpretacji ogólnej, interpretacje indywidualne będą wygaszane – co ważne będzie to dotyczyło także interpretacji indywidualnych wydanych przed wejściem nowelizacji w życie. Dodatkowym ograniczeniem jest brak możliwości poddania kontroli sądu administracyjnego stanowiska MF zaprezentowanego w ogólnej interpretacji.

Z zakresu interpretacji podatkowych wyraźnie wyłączono tzw. przepisy proceduralne – nie będą wydawane interpretacje dotyczące takich przepisów.

Z drugiej strony, uprawnienie do wystąpienie o indywidualną interpretację prawa podatkowego zostało przyznane m.in. podmiotom uczestniczącym w tym samym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, np. strony transakcji złożą jeden wspólny wniosek o interpretację. Ułatwieniem dla podatkowych grup kapitałowych będzie możliwość korzystania z interpretacji wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy.

Odsetki od zaległości kontrolnych

Nowelizacja Ordynacji podatkowej to również zmiany w zakresie odsetek od zaległości podatkowych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na czasowe ograniczenie możliwości skorzystania z obniżonej stawki odsetek. W sytuacji składania korekt deklaracji w okresie wejścia w życie nowych przepisów, należy ustalić, czy do danego przypadku znajdą zastosowanie nowe, czy stare regulacje.

Uszczelnienie systemu poboru podatków

Należy także wspomnieć o zmianach określanych przez Kancelarię Prezydenta jako „uszczelniające pobór podatków”. Zmiany te polegają m.in. na zwiększeniu dostępu do kluczowych informacji o podatnikach w toku postępowania podatkowego – np. informacji objętych tajemnicą bankową. Nowe przepisy przewidują bowiem, że urząd kontroli skarbowej – mający szersze kompetencje – będzie mógł przejąć do prowadzenia postępowanie podatkowe, jeżeli informacje otrzymane przez organ podatkowy z banku lub innej instytucji finansowej, nie pozwalają na wyjaśnienie istotnych okoliczności faktycznych sprawy. Podatnik natomiast nie będzie miał możliwości zakwestionowania takiej zmiany.

Czynności sprawdzające i tzw. kontrole krzyżowe

Większe obowiązki w zakresie przekazywanych informacji zostało nałożonych na podatników w trakcie czynności sprawdzających oraz tzw. kontroli krzyżowych.

Dowiedz się więcej o kontrolach podatkowych 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>