Nowe wytyczne odpowiedniości sektora finansowego od początku lipca 2018 r.

Karol Raźniewski
Karol Raźniewski Associate Partner
kontakt

EBA i ESMA kładą większy nacisk na różnorodność, wprowadzają monitoring szkoleń, ewidencję czasu spędzanego na pełnienie funkcji nadzorczych czy ocenę umiejętności behawioralnych.

W czerwcu 2018 r. wejdą w życie przepisy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (dalej: EBA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (dalej: ESMA) ws. wytycznych dotyczących oceny odpowiedniości członków organów zarządzających i osób pełniących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych, firmach inwestycyjnych oraz w finansowych spółkach holdingowych. Jednocześnie uchylone zostaną poprzednie przepisy regulujące te kwestie. Wytyczne mają na celu dalszą harmonizację i ujednolicenie wymogów dotyczących odpowiedniości w sektorze finansowym wewnątrz UE.

Zgodnie z wytycznymi:

  • instytucje w ciągu 2 tygodni od nominacji / wyznaczenia powinny poddać ocenie kandydatów na członków organów zarządzających lub osoby pełniące najważniejsze funkcje i poinformować o tym odpowiednie organy nadzoru
  • instytucje powinny dokonywać odpowiedniości co najmniej raz na dwa lata oraz każdorazowo we wskazanych w wytycznych przypadkach tak jak np.: powołanie, zmiana członków organów zarządzających i osób pełniących kluczowe funkcje lub wystąpienia istotnych zdarzeń zmieniających sytuację poszczególnego członka czy instytucji; w przypadku znaczących instytucji ocena odpowiedniości powinna być dokonywana przynajmniej raz w roku
  • polityka oceny odpowiedniości powinna promować różnorodność wewnątrz organów zarządzających oraz planować sukcesję pracowniczą z uwzględnieniem tego kryterium; wytyczne zawierają szczegółowe zalecenia dotyczące różnorodności ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pochodzenie; dodatkowo instytucje znaczące będą porównywane do innych w zakresie zróżnicowania, a w przypadkach niesatysfakcjonującego wyniku będą musiały przedstawić plan działania, który pomoże im ten cel osiągnąć
  • wprowadzono wymogi dotyczące posiadania polityki w zakresie szkoleń dla nowo powołanych członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje; szkolenia powinny być monitorowane i aktualizowane na bieżąco
  • wytyczne kładą duży nacisk na zagadnienie poświęcania wystarczającej ilość czasu, przez członka organu zarządzającego na wykonywanie swoich funkcji i obowiązków. Jest to nowy aspekt, który będzie podlegał ewidencjonowaniu jak i weryfikacji obowiązkowo przed objęciem stanowiska oraz w przypadku każdej nowej dodatkowej funkcji, którą dany członek będzie obejmował; dodatkowo wytyczne wskazują liczbę funkcji dyrektorskich, którą członek organu zarządzającego może pełnić
  • wytyczne wprowadzają umiejętności behawioralne jako nowy element oceny – określony został wykaz umiejętności, które dotyczą m. in. rozsądnego, obiektywnego i niezależnego oceniania sytuacji instytucji oraz umiejętności wyrażenia ich podczas dyskusji
  • wytyczne odnoszą się także do obowiązku powoływania Komitetu ds. Nominacji, co jest zgodne z Dobrymi Praktykami obowiązującymi spółki notowane na GPW

Wymagane działania

Instytucje powinny dokonać weryfikacji swoich wewnętrznych procedur i polityk, zidentyfikować rozbieżności pomiędzy obecną praktyką a wymogami nowych wytycznych oraz zapewnić, że niezbędne zmiany zostaną wprowadzone do dnia 30 czerwca 2018 r.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>