Nowe, restrykcyjne podejście do korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI

W ostatnich dniach Dyrektor KIS wydał interpretacje indywidualne, w których – mimo wcześniejszych pozytywnych rozstrzygnięć  dla podatników w analogicznych przypadkach – zakwestionował możliwość objęcia zwolnieniem podatkowym dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie objętym decyzją o wsparciu wydaną w związku z nową inwestycją.

Według organu, tylko dochód uzyskany w związku z inwestycją, a nie cały dochód wygenerowany w zakładzie produkcyjnym, w którym jest realizowana inwestycja podlega zwolnieniu. Tak restrykcyjne podejście może zasadniczo wpłynąć na efektywność zwolnienia podatkowego w ramach omawianego instrumentu wsparcia.

Zaskakująca zmiana stanowiska

Co ciekawe, w interpretacjach z 21 i 22 maja br (interpretacje nr: 0111-KDIB1-3.4010.113.2019.1.APO oraz 0114-KDIP2-3.4010.55.2018.2.MS). organ przyznał, że z literalnego brzmienia przepisów wynika prawo do objęcia zwolnieniem całego dochodu z działalności prowadzonej zgodnie z decyzją o wsparciu. Jednocześnie jednak powołał się na wykładnię celowościową, w myśl której zwolnienia udzielane są przedsiębiorcom w celu stymulowania wzrostu inwestycji prywatnych „poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium RP”. W efekcie Dyrektor KIS uznał, iż jedynie dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji podlegają zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Zaprezentowane podejście jest o tyle zaskakujące, że w praktyce funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w których zwolnienia podatkowe funkcjonowały w analogiczny sposób, omawiana kwestia nie budziła do tej pory kontrowersji. Co więcej, od momentu wprowadzenia instrumentu PSI wydanych zostało kilka interpretacji, w których organ, podobnie jak to miało miejsce w przypadku SSE, przychylał się do możliwości objęcia zwolnieniem dochodu wygenerowanego z całej działalności prowadzonej w lokalizacji i w ramach kodów PKWiU wymienionych w decyzjach o wsparciu wydanych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Negatywne konsekwencje dla inwestorów

Omawiane stanowisko organu niewątpliwie należy ocenić krytycznie, jako nieznajdujące oparcia w brzmieniu przepisów regulujących zakres zwolnienia podatkowego dostępnego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Trudno co prawda, na podstawie dwóch dostępnych interpretacji ocenić, czy utrzyma się ono w dłuższej perspektywie, jednak w przypadku kontynuacji takiej linii interpretacyjnej może to przynieść dla inwestorów istotne negatywne konsekwencje praktyczne. Zastosowanie takiej wykładni w praktyce może bowiem stanowić nie lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że będzie wymagało wdrożenia procedur i mechanizmów pozwalających na odrębną kalkulację dochodu zwolnionego i opodatkowanego, nierzadko generowanego z wykorzystaniem jednej linii produkcyjnej.

Tak restrykcyjne i zawężające rozumienie przepisów z pewnością znacząco zmniejszy atrakcyjność nowego narzędzia wsparcia inwestycji dla nowych inwestorów.

Nie można także wykluczyć scenariusza, iż takie rozumienie przepisów zostanie rozszerzone w pewnych okolicznościach na inwestorów korzystających ze zwolnienia podatkowego w ramach specjalnych stref ekonomicznych. Na taką możliwość wskazuje sam autor interpretacji, wskazując w uzasadnieniu na analogiczne cele udzielania wsparcia w ramach obydwu omawianych instrumentów,  jednocześnie wywodząc wspomniane negatywne stanowisko m.in. właśnie z tychże celów.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedyskutować z nami implikacje powyższych stanowisk dla Państwa biznesu, zapraszamy do kontaktu.

Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>