Nowe obowiązki podatkowe dla polskich spółek zależnych

20 marca br. Prezydent podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, rozszerzającą obowiązki dla polskich spółek zależnych w zakresie raportu Country-by-Country-Reporting (CbCR).

Zgodnie z projektem ustawy, na polskie spółki zależne zostaną nałożone dwa nowe, dodatkowe obowiązki:

 • Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej informacji o grupie podmiotów (raport CbCR) w określonych warunkach
 • Obowiązek poinformowania Szefa Krajowej Administracji Podatkowej

Obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Podatkowej raportu CbCR w określonych warunkach

Zgodnie z ustawą, polskie spółki zależne będą miały obowiązek sporządzenia raportu CbCR w trzech przypadkach:

 • Gdy jednostka dominująca grupy nie ma obowiązku sporządzenia raportu CbCR (np.
  w przypadku gdy w danym kraju regulacje odnośnie CbCR nie zostały jeszcze implementowane) lub
 • Gdy jednostka dominująca grupy ma siedzibę lub zarząd w państwie, które nie zawarło
  w terminie 12 miesięcy od zakończenia danego roku sprawozdawczego umowy dotyczącej wymiany informacji o grupach podmiotów, której stroną jest Polska lub
 • Gdy jednostka dominująca grupy ma siedzibę lub zarząd w państwie, które zawiesiło automatyczną wymianę lub stale nie wywiązuje się z postanowień ustawy.

Raport powinien zostać przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Co ważne, w przypadku gdy polska spółka zależna nie otrzyma wystarczających informacji z grupy, niezbędnych do sporządzenia pełnego raportu CbCR, przygotuje ona raport w oparciu o dostępne dane.

Ustawa przewiduje także pewne wyłączenia odnośnie obowiązku przygotowania raportu przez polską spółkę zależną (np. wyznaczenie innego podmiotu z Unii Europejskiej do sporządzenia takiego raportu, lub podmiotu spoza Unii Europejskiej pod pewnymi warunkami).

Powyższe regulacje będą miały zastosowanie do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 pod warunkiem, że skonsolidowane obroty grupy przekroczą 750 mEUR.

Obowiązek poinformowania Szefa Krajowej Administracji Podatkowej

Dodatkowo, ustawa przewiduje obowiązek poinformowania Szefa Krajowej Administracji Podatkowej przez polską spółkę zależną:

 • że jest jednostką dominującą, albo jednostką wyznaczoną do sporządzenia raportu CbCR lub
 • jaki podmiot został wyznaczony w grupie do sporządzenia raportu CbCR

Obowiązek ten powinien zostać wypełniony do ostatniego dnia roku obrotowego, za który jest sporządzane roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

W przypadku roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015, ale przed 1 stycznia 2017, powiadomienie powinno zostać złożone przez polską spółkę zależną w terminie 10-ciu miesięcy od ostatniego dnia tego roku obrotowego. W rezultacie w przypadku rozpoczęcia roku obrotowego z dniem 1 stycznia 2016 roku, powyższe powiadomienie powinno zostać złożone do końca października 2017.

W przypadku niewypełnienia wyżej wskazanych obowiązków organy podatkowe będą miały możliwość nałożenia kar z Kodeksu Karnego Skarbowego, ale także dodatkowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 PLN przewidzianej projektem ustawy.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>