Możliwa nowa ulga dla przedsiębiorstw energochłonnych

Ujrzał światło dzienne projekt ustawy opisujący model aukcyjny, który ma zastąpić od 2019 r. system czerwonych, żółtych i fioletowych certyfikatów.

Z końcem 2018 r. wygasa system świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. czerwone, żółte i fioletowe certyfikaty). Ministerstwo Energii zaproponowało więc nowy system wsparcia producentów energii, oparty o model aukcyjny. Długo oczekiwany projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Opłata kogeneracyjna

Środki na potrzeby finansowania mechanizmu wsparcia jednostek wysokosprawnej kogeneracji będą pozyskiwane za pomocą mechanizmu tzw. „opłaty kogeneracyjnej” (art. 50 ust. 1 projektu), która będzie doliczana do rachunków za dystrybucję energii elektrycznej. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że wysokość opłaty ma wahać się od 13 do 16 zł/MWh (obecnie za certyfikaty kogeneracyjne odbiorcy końcowi płacą w cenie energii elektrycznej ok. 12 zł/MWh). Kalkulacja wysokości tej opłaty będzie dokonywana przez Prezesa URE i publikowana na każdy kolejny rok kalendarzowy w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do dnia 30 listopada.

Biorąc pod uwagę, że projekt ustawy zakłada jej wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., a jednocześnie nie przewiduje odrębnego przepisu przejściowego, stanowiącego podstawę do kalkulacji opłaty kogeneracyjnej do 30 listopada 2018 r. należy przyjąć, że na etapie dalszych prac nad projektem, zostanie w nim określona wysokość opłaty na 2019 r., podobnie jak miało to miejsce w przypadku opłaty OZE. W przepisie przejściowym ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 185) wskazano, że w 2015 r. stawka netto opłaty OZE wyniesie 2,51 zł za 1 MWh.

Konstrukcja ulgi dla odbiorców przemysłowych

Analizując wpływ proponowanej regulacji na sytuację przedsiębiorstw produkcyjnych, w których w strukturze kosztów decydującą rolę odgrywa cena zakupu energii elektrycznej warto wskazać, że projekt przewiduje ulgę od nowego obowiązku dedykowaną odbiorcom przemysłowym.

Projektodawca określając krąg podmiotów uprawnionych do ulgi posłużył się bezpośrednim odniesieniem do wykazu odbiorców przemysłowych, o którym mowa art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Odbiorcy przemysłowi umieszczeni w tym wykazie, będą uprawnieni do pomniejszenia wolumenu energii elektrycznej stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej. W zależności od wysokości współczynnika energochłonności danego odbiorcy, ulga zredukuje wysokość obowiązku o 20%, 40% lub 85% (tj. przy założeniu, że opłata kogeneracyjna ustalona zostanie na poziomie 16 zł/MWh, ulga wyniesie odpowiednio 3,20 zł/MWh, 6,40 zł/MWh lub 13,60 zł/MWh).

Ulga z początkiem 2019 r.

Resort energii planuje przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów do końca II kw. 2018 r. Wejście w życie ustawy uzależnione jest od braku zastrzeżeń ze strony Komisji Europejskiej, co do zgodności projektowanego systemu ze wspólnym rynkiem. Oznacza to, że możliwość skorzystania z ulgi będzie przysługiwała odbiorcom energochłonnym od 1 stycznia 2019 r., o ile dochowają oni terminu na złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii, upływającego 30 listopada 2018 r.

W swoim obecnym brzmieniu, projekt ustawy nie przewiduje odrębnej procedury ubiegania się o ulgę od obowiązku wsparcia wysokosprawnej kogeneracji niż przewidziana w celu uzyskania ulgi OZE – aby skorzystać z nowej ulgi wystarczające będzie złożenie oświadczenia na potrzeby znalezienia się w wykazie odbiorców przemysłowych OZE. Niewykluczone jednak, że zmianie ulegnie sposób wyliczania tzw. współczynnika energochłonności, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego (Dz.U.2016.2054 z dnia 2016.12.16), tak aby uwzględnić w całkowitych kosztach energii elektrycznej koszt udziału w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał z nowej ulgi. Dopracowania wymaga również sama treść artykułu przewidującego nową ulgę (52 ust. 2), jego obecne brzmienie zawiera bowiem oczywiste omyłki językowe, mogące utrudnić zastosowanie tego przepisu.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>

Czytaj więcej: