MLI zmienia umowy międzynarodowe Polski

Przepisy Wielostronnej Konwencji zaczną obowiązywać w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Wielką Brytanią, Szwecją, Nową Zelandią oraz Serbią już od początku 2019 r.

Wielostronna Konwencja (MLI*), która weszła w życie 1 lipca 2018 r., ma na celu zapobieganie erozji opodatkowania i przenoszeniu zysku na poziomie międzynarodowym. Polska podpisała MLI jako jeden z pierwszych krajów, a jej zasięg jest sukcesywnie rozszerzany o kolejne państwa.

W październiku 2018 r. doszło do wprowadzenia przez Wielostronną Konwencję  zmian do kolejnych polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z: Wielką Brytanią, Szwecją, Nową Zelandią, oraz Serbią. W przypadku tych umów, przepisy MLI zaczną skutecznie obowiązywać w odniesieniu do podatku u źródła (WHT) już od 1 stycznia 2019 r.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które powinny zostać szerzej zweryfikowane przez podatników, biorących udział w międzynarodowych transakcjach, na które mogą wpłynąć nadchodzące zmiany.

Test podstawowego celu

Głównym efektem MLI będzie wprowadzenie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania tzw. testu podstawowego celu (ang. Principal Purpose Test – PPT), który jest typem klauzuli antyabuzywnej.

Celem regulacji jest uniemożliwienie stosowania korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacjach, gdy uzyskanie takiej korzyści było jednym z głównych celów danej transakcji. Przeprowadzenie takiego testu ma przed wszystkim dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy otrzymanie korzyści wynikającej z umowy było jednym z głównych powodów struktury lub transakcji.

W konsekwencji PPT może doprowadzić do pobrania dodatkowego podatku u źródła (WHT), jeżeli wypłaty są dokonywane m.in. do podmiotów, które mają ograniczone funkcje czy aktywa, w ramach danej transakcji pełnią funkcję pośrednika, co do których mogą istnieć wątpliwości czy posiadają  wystarczające uzasadnienie gospodarcze w kontekście danej struktury.

Główne zmiany, które wprowadza MLI

Zmiany w polskich umowach zawartych z Wielką Brytanią, Szwecją, Nową Zelandią oraz Serbią wynikające z MLI obejmą wiele obszarów, w tym m.in.:

  • wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej, która ma na celu opodatkowanie zysków kapitałowych ze zbycia spółek nieruchomościowych
  • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podmiotów, które mają podwójną rezydencję
  • eliminacja korzyści podatkowych dla podmiotów, które tworzą tzw. struktury hybrydowe
  • dodanie dodatkowych wymagań dotyczących opodatkowania transferu dywidend (warunek posiadania udziałów w spółce zależnej przez minimum 365 dni do skorzystania z obniżonej stawki WHT przy wypłatach dywidend)
  • zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę kredytu podatkowego
  • wyłączenie możliwości przyznania korzyści umownych sztucznym strukturom z użyciem spółek osobowych
  • wprowadzenie klauzuli ochronnej mającej na celu zabezpieczenie prawa do opodatkowania własnych rezydentów podatkowych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym (z pewnymi wyjątkami, np. w zakresie korekt współzależnych)

Każda zmieniona umowa powinna zostać poddana odrębnej analizie w zakresie zakresu zmian oraz ocenie ich wpływu na sytuację polskiego podatnika.

Podsumowanie

Wielostronna Konwencja MLI wpisuje się w aktualny trend polegający na uszczelnianiu przez polskie Ministerstwo Finansów systemu podatkowego poprzez utrudnianie transferów zysków wypracowanych w Polsce do innych państw z niższym opodatkowaniem. Przypominamy, że w październiku Senat uchwalił ustawy wprowadzające rewolucyjne zmiany do polskiego systemu podatkowego, wprowadzające reformę w zakresie WHT, surowsze wymagania dla beneficial ownera, czy też wprowadzenie podatku od niezrealizowanych zysków.

W związku z tym, że MLI zmienia przepisy polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie w transakcjach międzynarodowych z podmiotami zlokalizowanymi w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Nowej Zelandii czy Serbii, warto dokonać oceny struktur holdingowych oraz przepływów międzynarodowych, w celu przygotowania się do nowej rzeczywistości prawnej.

*Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>