Mikrofirmy z prostą ewidencją

Skrócone sprawozdanie zawierające tylko podstawowe informacje, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności – to główne zmiany, które przewiduje projekt zmian w ustawie o rachunkowości.

Zmiany wynikają z przyjęcia regulacji zawartych w dyrektywie 2013/34, które umożliwiają wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości jednostek mikro. Zaliczamy do nich:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z o.o.,
 • spółki komandytowo-akcyjne,

które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów:

 • suma bilansowa: 350.000 euro (1.486.380 zł),
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700.000 euro (2.972.760 zł),
 • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10

Jeśli jednostka skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Uproszczenia dają możliwość sporządzenia:

 • skróconego sprawozdania zawierającego jedynie podstawowe informacje w bilansie i rachunku zysków i strat,
 • zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności pod warunkiem, że część z tych informacji będzie ujawniona w informacji dodatkowej do bilansu.

Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów zaliczanych do mikro także na:

 • inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym i poprzedzającym nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości opisanych wcześniej;
 • stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej nie więcej niż 2.000.000 euro.

Ułatwienia będą dotyczyć także osób fizycznych, których przychody netto za poprzedni rok przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Obecnie po przekroczeniu tego limitu są zobowiązane prowadzić pełną księgowość.

Zmienione regulacje miałyby zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Miałaby ona wejść w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt dostępny jest na stronach RCL


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>