Miasto sprzedając nieruchomości nabyte w drodze spadku nie podlega VAT

Joanna Krawczyk
Joanna Krawczyk Starszy Konsultant
kontakt

WSA w Krakowie opowiedział się za brakiem konieczności naliczenia VAT ze względu na charakter w jakim miasto podejmuje czynności cywilnoprawne.

Kryteria oceny, kiedy gmina działa w charakterze podatnika VAT w kontekście art.15 ust. 6 ustawy o VAT sformułował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 10 maja 2018 r., (sygn. akt I SA/Kr 364/18).

Powyższe zagadnienie trafiło na wokandę WSA w Krakowie w wyniku skargi gminy miejskiej na interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Miasto, w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zamierzało zbyć na rzecz spółki udział w nieruchomości. Udział wynosił 1/18 części nieruchomości i stanowił własność Skarbu Państwa. Skarb Państwa nabył udział z mocy ustawy w wyniku spadkobrania, co zostało potwierdzone postanowieniem sądu rejonowego i ujawnione w księdze wieczystej. Nieruchomość, w której Skarb Państwa uzyskał udział stanowiła działka zabudowana budynkiem dwupiętrowej kamienicy z XIX w., bez wyodrębnionych lokali mieszkalnych. Zbycie miało nastąpić w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. na wniosek innego współwłaściciela – spółki.

Miasto stanęło na stanowisku, iż zbywając przedmiotowy udział w nieruchomości nie będzie działało w charakterze podatnika VAT. Z tym poglądem nie zgodził się Dyrektor KIS, który podkreślił, że dokonując sprzedaży miasto wykona czynność mieszczącą się w zakresie jego zadań, ale na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynności dokonywane w ramach reżimu cywilnoprawnego mają z kolei charakter działalności gospodarczej i w konsekwencji – realizując je miasto występuje w charakterze podatnika VAT. Organ wskazał ponadto, że dostawa udziału w nieruchomości skorzysta ze zwolnienia z podatku. Miasto postanowiło zaskarżyć wydaną interpretację.

WSA w Krakowie uznał skargę za zasadną. Zdaniem sądu, organ błędnie sprowadził ocenę statusu prawno-podatkowego miasta wyłącznie do faktu dokonania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej, zupełnie pomijając charakter działalności gospodarczej i wykładnię systemową. WSA w Krakowie zauważył, że organ powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności dotyczących danej transakcji. Nawet fakt, że danej czynności dokonuje podmiot o statusie czynnego podatnika VAT, nie przesądza bowiem automatycznie o tym, iż czynność ta jest dokonywana w ramach jego działalności gospodarczej, która, jak przypomniał sąd, musi mieć charakter profesjonalny, zorganizowany i ciągły. WSA w Krakowie przywołał ponadto wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2014 r. (sygn. I FSK 1547/14) oraz postanowienia TSUE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-72/13 (Gmina Wrocław).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>