MF publikuje umowy uwzględniające zmiany, które wynikają z MLI*

Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), uwzględniające zmiany wprowadzone przez MLI, są już dostępne. Sprawdź czy aktualne brzmienie UPO może wpłynąć na Twoją sytuację.

MLI zmienia kolejne UPO. Celem zobrazowania zmian w umowach UPO wprowadzanych Konwencją MLI, Ministerstwo Finansów opublikowało opracowane przy współpracy z zagranicznymi urzędami skarbowymi Państw Stron wersje syntetyczne tekstów umów UPO. Obecnie udostępniono 23 dokumenty, prace nad kolejnymi czterema są w toku.

Równocześnie MF opublikowało aktualny wykaz terminów rozpoczęcia obowiązywania MLI w Polsce dla poszczególnych UPO. Podatnicy, którzy w ramach swojej działalności przeprowadzają transakcje z zagranicznymi kontrahentami powinni dokonać przeglądu stosowanych do nich UPO, w celu zweryfikowania, czy na pewno korzystają z aktualnych przepisów prawa. Każda UPO, która może znaleźć zastosowanie w danej sytuacji powinna zostać odrębnie przeanalizowana.

Warto zaznaczyć, iż teksty te stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy mający na celu udokumentowanie wpływu zapisów Konwencji MLI na przedmiotową umowę – nie należy ich postrzegać jako tekstów jednolitych, stanowiących źródło prawa.

Główne zmiany, które wprowadza MLI

Zmiany w polskich umowach wynikające z MLI obejmą wiele obszarów, w tym m.in.:

  • test podstawowego celu (ang. Principal Purpose Test – PPT), będącego typem klauzuli antyabuzywnej, którego celem jest uniemożliwienie stosowania korzyści wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w sytuacji, gdy byłaby ona jedną z głównych celów danej transakcji,
  • wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej, która ma na celu opodatkowanie zysków kapitałowych ze zbycia spółek nieruchomościowych,
  • wprowadzenie dodatkowych wymogów dla zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do podmiotów, które mają podwójną rezydencję,
  • eliminacja korzyści podatkowych dla podmiotów, które tworzą tzw. struktury hybrydowe,
  • dodanie dodatkowych wymagań dotyczących opodatkowania transferu dywidend (warunek posiadania udziałów w spółce zależnej przez minimum 365 dni do skorzystania z obniżonej stawki WHT przy wypłatach dywidend),
  • zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę kredytu podatkowego,
  • wyłączenie możliwości przyznania korzyści umownych sztucznym strukturom z użyciem spółek osobowych,
  • wprowadzenie klauzuli ochronnej mającej na celu zabezpieczenie prawa do opodatkowania własnych rezydentów podatkowych zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym (z pewnymi wyjątkami, np. w zakresie korekt współzależnych).

Każda zmieniona umowa powinna zostać poddana odrębnej analizie co do zakresu zmian oraz oceny ich wpływu na sytuację polskiego podatnika.

Podsumowanie

MLI stopniowo i bezpowrotnie zmienia przepisy międzynarodowego prawa podatkowego. Funkcjonowanie w nowej rzeczywistości prawnej będzie wymagało od podatników weryfikacji uprzednio zawartych umów z kontrahentami zagranicznymi oraz dostosowanie wszelkich wątpliwych zapisów umownych do obecnie obowiązujących norm prawnych.

 

*Wielostronna Konwencja w sprawie wdrożenia do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowych instrumentów zapobiegania zmniejszaniu podstawy opodatkowania i transferowi zysków (BEPS) („Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting”).

 

Źródła:


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>