Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych do ulgi IP Box

W dniu 12 kwietnia 2019 r. resort finansów opublikował projekt objaśnień dotyczących stosowania przepisów przyznających preferencyjne opodatkowanie 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – tzw. IP Box. Podmioty zainteresowane stosowaniem nowej ulgi podatkowej mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do ww. projektu do dnia 10 maja 2019 r.

Innovation Box (IP Box) to nowa ulga podatkowa, która pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5%. Wprowadzenie tej ulgi od 1 stycznia 2019 r. jest jedną z ważniejszych zmian podatkowych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom biznesu, Ministerstwo Finansów uruchomiło w listopadzie ubiegłego roku proces konsultacji podatkowych ukierunkowanych na przedstawienie w formie objaśnień podatkowych prawidłowego rozumienia przepisów regulujących ww. ulgę, aby od początku konstytuowała się przewidywalna i jednolita praktyka ich stosowania. Ważnym krokiem w procesie powstania projektu objaśnień było spotkanie w Ministerstwie Finansów z dnia 11 lutego 2019 r., podczas którego przedstawiciele różnych środowisk, od doradców podatkowych, przez rzeczników patentowych, aż do reprezentantów poszczególnych sektorów innowacyjnych, zgłaszali swoje postulaty dotyczące wątpliwości powstałych w zakresie przepisów regulujących ulgę IP Box.

Projekt objaśnień – najważniejsze aspekty

Opublikowany w piątek projekt objaśnień odnosi się do wielu praktycznych aspektów stosowania ulgi IP Box – o części z nich pisaliśmy już wcześniej na łamach bloga (Eksperci EY odpowiadają na pytania o IP Box. Część I, Część II i Część III). W szczególności, obecne brzmienie objaśnień adresuje m.in. wskazane niżej kwestie.

  1. Możliwe do zastosowania metody wykładni przepisów o IP Box, które nie powinny ograniczać się jedynie do wykładni literalnej, ale powinny także obejmować stosowanie: (i) wykładni celowościowej, aby nadać im takiego znaczenia, które będzie stymulowało procesy innowacyjne (tj. będzie sprzyjało tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych) oraz (ii) wykładni systemowej z uwzględnieniem wytycznych zawartych w raporcie OECD dotyczącym Planu Działania nr 5 w ramach projektu BEPS.
  2. Kategorie podmiotów objętych możliwością zastosowania ulgi IP Box, z uwzględnieniem zagranicznego podatnika osiągającego dochody na terytorium Polski za pośrednictwem stałego zakładu, czy też podmiotów, które nie są właścicielem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
  3. Kryteria podlegające ocenie w celu określenia, czy prowadzone przez podatnika prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej.
  4. Katalog praw własności intelektualnej, który zgodnie z projektem objaśnień powinien obejmować nie tylko wąsko rozumiane prawo autorskie do programu komputerowego, ale szerzej oprogramowanie chronione prawem autorskim.
  5. Szczególne przypadki korzystania z preferencyjnego opodatkowania zgodnie z przepisami o IP Box, obejmujące licencję wyłączną, ekspektatywę uzyskania kwalifikowanego prawa, czy rozliczenie ulgi w ramach podatkowej grupy kapitałowej.
  6. Kalkulacja wskaźnika nexus, która powinna być prowadzona odrębnie dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej oraz w sposób kumulatywny na przestrzeni lat, z uwzględnieniem dotacji oraz kosztów poniesionych w przeszłości.
  7. Kwestia zaliczek na podatek dochodowy w przypadku stosowania ulgi IP Box, które podatnik płaci na bieżąco w ciągu roku i rozlicza dopiero w zeznaniu rocznym.
  8. Interakcja preferencji IP Box z ulgą na działalność badawczo-rozwojową oraz ze zwolnieniami w specjalnej strefie ekonomicznej i na podstawie decyzji o wsparciu na realizację nowej inwestycji.
  9. Sposoby prowadzenia odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów IP Box, które może być realizowane przez podatników prowadzących księgi rachunkowe przez wyodrębnienie operacji gospodarczych np. na kontach ksiąg pomocniczych, a w przypadku podatników nieprowadzących ksiąg rachunkowych – w zestawieniu kumulatywnym w postaci arkusza kalkulacyjnego. Projekt objaśnień wprowadza również postulat prowadzenia ewidencji projektów badawczo-rozwojowych, wskazując jednocześnie jej elementy składowe, przykładową kartę czasu pracy pracownika oraz jakie informacje powinny wynikać z umowy o pracę, opisu stanowiska lub z regulaminu pracy.
  10. Kwestia korzystania z preferencji IP Box w kontekście: (i) obowiązków raportowania MDR, poprzez referencję do odrębnych objaśnień podatkowych w tym zakresie, oraz (ii) ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowaniu i środków ograniczających umowne korzyści, poprzez wskazanie powodów, dla których zastosowanie przedmiotowych klauzul będzie najczęściej bezprzedmiotowe.
Pozostałe wątpliwości

Projekt objaśnień należy ocenić pozytywnie, jako kolejny krok w celu przybliżenia podatnikom niektórych aspektów konstrukcyjnych nowej ulgi podatkowej IP Box i tym samym ułatwić jej stosowanie w działalności biznesowej.

Należy przy tym zauważyć, że obecna, wstępna wersja objaśnień nie adresuje jeszcze w sposób wystarczający pewnych bardziej złożonych zagadnień związanych z kalkulacją ulgi Innovation Box, obejmujących m.in. kryteria i sposoby zastosowania metod z zakresu cen transferowych do ustalenia dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, kwestie wyliczenia bazy kosztowej i klucza alokacji kosztów pośrednich do przychodów z praw kwalifikowanych, czy też zagadnienia prawne związane z zakresem aktywów kwalifikowanych podlegających uldze z uwagi na specyfikę niektórych branż (np. w sektorze farmaceutycznym).

W celu stworzenia możliwości na zaadresowanie tych i innych kwestii w finalnej wersji objaśnień podatkowych, Ministerstwo Finansów opublikowało zawiadomienie o rozpoczęciu dodatkowych konsultacji podatkowych – podmioty zainteresowane mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie do opublikowanego projektu w formie elektronicznej na dedykowany adres mailowy MF do dnia 10 maja 2019 r.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>