„Mały CIT” – obniżona stawka 9% CIT od 2019 r.

Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę podatku 9% CIT dla niektórych grup podatników już od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 13 listopada 2018 r. Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród innych zmian, ustawa wprowadza możliwość zastosowania obniżonej stawki 9% CIT dla niektórych podatników.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, zasadniczo z preferencyjnych zasad będzie mógł skorzystać podatnik CIT w odniesieniu do dochodów innych niż dochody z zysków kapitałowych, pod warunkiem, że:

 1. jest małym podatnikiem
 2. jego przychody w danym roku nie przekraczają 1,2 mln EUR
 3. nie stanowi podatkowej grupy kapitałowej

Status małego podatnika może nie być wymagany w przypadku części podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w roku jej rozpoczęcia.

Ograniczenia w stosowaniu stawki 9% dla podatników, którzy przeprowadzili działania restrukturyzacyjne

Zgodnie z przyjętą ustawą, nowe regulacje nie będą mogły zostać zastosowane w przypadku przeprowadzenia przez podatnika określonych działań restrukturyzacyjnych, w odniesieniu do:

 1. spółki dzielonej
 2. podatnika, który wniósł do innego podmiotu wkład na kapitał w postaci:
 • uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych 10 000 EUR
 • składniki majątku, które zostały uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

Ustawodawca wskazał, że ograniczenia te będą się stosowały w roku podatkowym, w którym zostały przeprowadzone działania restrukturyzacyjne, a także w następującym po nim roku podatkowym.

Ograniczenia wynikające z przepisów przejściowych

Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe do ustawy, które mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia przyjętej ustawy.

Przepisy te ograniczają możliwość zastosowania obniżonej stawki 9% CIT w odniesieniu do podatników, którzy w okresie od dnia wejścia w życie przepisu przejściowego, a przed dniem wejścia w życie przyjętej ustawy, zostali utworzeni w wyniku wskazanych działań restrukturyzacyjnych takich jak:

 • przekształcenie, połączenie lub podział podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 • przekształcenie przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółką niebędącą osobą prawną, albo
 • wniesienie przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości, która przekracza łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 EUR, albo
 • wniesienie przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej tytułem wkładu niepieniężnego na poczet kapitału podatnika składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
 • wniesienie przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (jeszcze w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym) wniesienie na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 EUR, albo
 • dokonanie podziału
 • wniesienie tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
 • uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa, jeżeli ich składniki przekraczają wartość 10 000 EUR
 • składniki majątkowe uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podmiotów

Powyżej wskazane kategorie podatników nie będą uprawnione do stosowania obniżonej stawki 9% CIT w ich pierwszym roku podatkowym, jak również w roku podatkowym, który rozpocznie się po dniu 31 grudnia 2018r. (tj. w drugim roku podatkowym podatnika), nawet jeżeli będą oni mieli status małego podatnika. Dopiero w trzecim roku podatkowym tych podmiotów, w przypadku spełnienia warunków, zastosowanie stawki 9% CIT będzie możliwe, pod warunkiem, że podatnik taki będzie posiadał status małego podatnika.

Nowe regulacje mogą okazać się istotnie korzystne dla określonych podatników. Podmioty zainteresowane skorzystaniem z obniżonej stawki CIT powinny jednak w pierwszej kolejności zweryfikować, czy na pewno spełniają warunki umożliwiające skorzystanie z tych preferencyjnych zasad.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>