Koszty autorskie możliwe również bez zmiany umów o pracę

Zastosowanie 50-proc. kosztów w związku z przeniesieniem praw autorskich do utworów jest prawidłowe również gdy to dodatkowa „instrukcja” (zamiast umowy o pracę) określa, jaka część wynagrodzenia pracowników jest wynagrodzeniem z tytułu rozporządzania tymi prawami, a jaka za wykonywanie pozostałych obowiązków pracowniczych.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2016 r. (IPPB4/4511-387/16-4/IM).

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa do zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów od części wynagrodzeń pracowników, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków wynikających ze stosunku pracy tworzą utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że:
– pracownicy wykonują czynności, których rezultatem jest utwór, jak również wskazał przykładowe czynności prowadzące do powstania utworów,
– został skalkulowany procentowy, maksymalny wskaźnik udziału pracy poświęconej przez pracownika na działalność twórczą w całkowitym czasie pracy,
–  została wdrożona instrukcja ewidencjonowania i archiwizowania utworów stworzonych przez pracowników w ramach stosunku pracy – każdy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z jej treścią i potwierdzić akceptację jej zapisów własnoręcznym podpisem. Z instrukcji tej wynika, że wnioskodawca nabywa prawa majątkowe do utworów pracownika, a także jaka część wynagrodzenia pracowników stanowi tzw. honorarium autorskie, a jaka część wynagrodzenia dotyczy pozostałych obowiązków pracowniczych.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że jest on uprawniony do stosowania 50-proc. kosztów podatkowych.

W komentowanej interpretacji organ podatkowy potwierdza, że dla zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów nie jest konieczna zmiana umów o pracę w celu uregulowania w nich kwestii związanych z rozporządzaniem majątkowymi prawami autorskimi na rzecz pracodawców.
Postanowienia dotyczące w szczególności:
•    wymogu wykonywania pracy twórczej przez pracownika;
•    rozróżnienia czynności pracowniczych na mające charakter twórczy i pozostałe oraz czasu z tym związanego;
•    odpowiedniego sposobu kalkulacji wynagrodzenia i rejestracji utworów;
mogą zostać zawarte w odrębnym wewnętrznym dokumencie korporacyjnym pracodawcy.

W przypadku rozbudowanych umów o pracę, stworzenie takiego dokumentu jest często wygodniejsze dla pracodawcy. Nie muszą bowiem bezpośrednio ingerować  w treść tych umów, co – zwłaszcza w przypadku rozwiązań nieznanych dotychczas pracownikom – może budzić ich wątpliwości i pytania.

Organy podatkowe podkreślają w uzasadnieniach swoich interpretacji w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodu stosowanych w przypadku umów o pracę, że aby koszty te mogły znaleźć zastosowanie, z treści umowy o pracę lub innego dokumentu powinno wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu (np. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lutego 2016 r., IBPB-2-1/4511-577/15/AD). Pozwala to więc na przyjęcie tezy, że dopuszczalne jest stosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów także w sytuacji, gdy umowa o pracę nie zawiera takich postanowień, natomiast są one uregulowane w innym dokumencie (takim jak np. instrukcja, o której mowa w komentowanej interpretacji), zaakceptowanym przez pracownika i pracodawcę.

Jest możliwe, ponieważ z przepisów podatkowych nie wynikają bezpośrednio jasno określone warunki formalne dotyczące stosowania 50-proc. kosztów. Komentowana interpretacja potwierdza tę tezę, jednak należy pamiętać, że kluczowa w zakresie bezpiecznego rozliczania 50-proc. kosztów w przypadku umów pracowniczych, będzie odpowiednia dokumentacja określająca – wewnętrznie – zasady wykorzystywania dzieł stworzonych przez pracowników spółek.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>