Kontrola bez końca?

Bartosz Czerwiński
Bartosz Czerwiński Adwokat / Menedżer
kontakt

Przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają organom skarbowym możliwość prowadzenia tzw. twardej kontroli podatkowej w nieograniczonym wymiarze czasowym.

Zgodnie z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Organy podatkowe są jednak uprawnione do dalszego wielokrotnego przedłużania terminu zakończenia kontroli. Jeżeli zatem trzymiesięczny termin okaże się, w ocenie organów kontrolujących, nie wystarczający do zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego i zakończenia kontroli, mogą one wskazać nowy termin jej zakończenia. Brak dodatkowych ograniczeń w powyższym zakresie jest równocześnie potwierdzony poprzez wykluczenie przez ustawodawcę zastosowania do kontroli celno-skarbowej przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – m.in. w zakresie, w którym wskazują maksymalny czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym.

W odpowiedzi z dnia 15 września 2017 r. na interpelację poselską nr 15443, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił zaś, że powyższy brak ograniczeń w możliwości przedłużania terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej jest reakcją na przypadki celowego uchylania się podmiotów działających w szarej strefie od współpracy z organami kontroli i umożliwia indywidualne podejście do każdej z prowadzonych spraw.

Równocześnie, w tej samej odpowiedzi na interpelację, wskazano, że „niezależnie od posiadanych uprawnień kontrolnych, Krajowa Administracja Skarbowa kładzie szczególny nacisk na działania ułatwiające dobrowolne wywiązywanie się podmiotów z obowiązków fiskalnych, co w konsekwencji wpływa m.in. ograniczanie potrzeby prowadzenia kontroli.” To wskazuje, co Minister Finansów mógł mieć na myśli sygnalizując możliwość indywidualnego podejścia do spraw: krótką kontrolę dla płacących dobrowolnie?

Więcej o usługach zespołu Kontroli Podatkowych EY >>


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>