Kolejne zmiany w podatku u źródła

Magdalena Piec
Magdalena Piec Starszy Menedżer
kontakt
Michał Koper
Michał Koper Starszy Menedżer
kontakt

MF przesuwa termin stosowania obowiązkowego poboru podatku u źródła według maksymalnych stawek na 1 lipca. Pozostałe, nowe wymogi obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów (MF) wydało rozporządzenie w zakresie CIT, które czasowo ogranicza, a nawet wyłącza stosowanie niektórych regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT), wprowadzonych nowelizacją ustaw podatkowych.

Co się zmieni w podatku u źródła w 2019 r.?

Najważniejsza zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 r.. Podatek u źródła ma być pobierany według stawek ustawowych 19% lub 20% przy wypłacie należności, a następnie będzie można wystąpić o jego zwrot. Chodzi o transakcje zawarte z tym samym podmiotem w jednym roku podatkowym, których wartość przekroczy 2 mln zł.

Rozporządzenie odracza ten obowiązek do końca czerwca 2019 r. Istotne jest jednak to, że jeśli podatnik w trakcie pierwszego półrocza 2019 r. dokona płatności mogących podlegać podatkowi u źródła, będzie musiał je uwzględnić w limicie 2 mln zł przewidzianym dla płatności do tego samego odbiorcy w trakcie całego 2019 r.

Kontrola organów skarbowych od 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje ich konieczność stosowania innych, nowych wymogów, takich jak: nowa definicja rzeczywistego właściciela, czy zachowanie należytej staranności przy określaniu czy odbiorca płatności jest uprawniony do skorzystania z ulgi w podatku u źródła. Te obowiązują już od 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że organy skarbowe będą mogły weryfikować właściwe ich przestrzeganie także podczas półrocznego okresu odroczenia wejścia w życie zmian w zakresie poboru podatku u źródła.

Pozostałe zmiany

Oprócz wyżej wskazanych zmian, rozporządzenie przewiduje też wyłączenie na stałe pobór podatku u źródła przy wypłatach należności:

  • na rzecz nierezydentów z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji emitowanych i oferowanych na rynkach zagranicznych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego
  • na rzecz banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych od dnia 7 listopada 2015 r.
  • na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej
  • na rzecz organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem
  • na rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy, jeżeli zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych od tych należności
  • na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska
  • z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego
  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
  • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem tych uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545) i weszło w życie 1 stycznia 2019 r.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>