Kolejne duże zmiany podatkowe w 2019 r. w ustawach o CIT, PIT i Ordynacji podatkowej

Propozycje zmian podatkowych opublikowane przez MF przewidują daleko idące zmiany w systemie podatkowym – od wprowadzenia tzw. exit tax, poprzez innovation box po konieczność informowania o schematach podatkowych i zmiany w zakresie ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało w piątek, 24 sierpnia, projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i ordynacji podatkowej. Projekt, który powinien wejść w życie z początkiem 2019 r., przewiduje szereg istotnych zmian w systemie podatkowym.

Najważniejsze zmiany zaproponowane przez MF obejmują:

1. Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax)

Podatek ma uchronić Polskę przed utratą prawa do opodatkowania dochodów wypracowanych w okresie, w którym podatnik podlegał polskim przepisom podatkowym. Podatek od niezrealizowanych zysków ma wynosić 19% podstawy opodatkowania dla podatników CIT (w przypadku podatników PIT odpowiednio 3% – gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku oraz 19% – w pozostałych sytuacjach; w przypadku podatników PIT przewidziano również zwolnienie kwotowe, w przypadku gdy zdarzenia dotyczą aktywów o wartości poniżej 2 mln zł).

Więcej na ten temat piszemy w odrębnym artykule na naszym blogu.

2. Preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box)

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie o PIT i CIT tzw. Innovation Box – preferencji podatkowych dla przedsiębiorców, którzy uzyskują dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nich praw własności intelektualnej.

Do głównych celów projektowanej zachęty podatkowej należy między innymi zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, zmiana modelu ekonomicznego na gospodarkę opartą na wiedzy, a także zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

Jak podaje MF, analogiczne rozwiązanie zostało wdrożone w wielu innych krajach, m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Słowacji, Francji czy na Węgrzech.

MF proponuje, by wprowadzić preferencyjną stawkę podatkową na poziomie 5% dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Analogiczną stawką ma być również opodatkowany zakup kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jeśli przedsiębiorca poniesie on koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box ma być dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z tej ulgi, będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania.

Więcej na ten temat piszemy w odrębnym artykule na naszym blogu.

3. Wprowadzenie obniżonej 9-procentowej stawki podatku CIT

Projekt przewiduje, iż obniżona stawka podatku (9%) będzie przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka ta przysługiwać ma tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln EUR. Z preferencji będą mogli skorzystać ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika (ustalany w oparciu o przychodu z poprzedniego roku podatkowego) chyba, że jest to ich pierwszy rok podatkowy oraz podatnicy, którym dochodowość nie przekracza 33%.

Niższa stawka nie będzie dotyczyła podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej.

4. Wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego (notional interest deduction – NID)

Obecne obowiązujące na gruncie ustawy o CIT rozwiązanie w zakresie podatkowego traktowania źródeł finansowania działalności podatnika są korzystniejsze dla finansowania inwestycji kapitałem obcym (odsetki są kosztem uzyskania przychodów) niż kapitałem własnym. MF chce wyrównać atrakcyjność obu metod wprowadzając możliwość podwyższania kosztów uzyskania przychodów o odpowiednik kosztów finansowania dłużnego (zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego, w przypadku gdy źródłem finansowania spółki są dopłaty wnoszone przez wspólników lub tzw. zyski zatrzymane).

5. Wprowadzenie szczególnych rozwiązań odnoszących się do nabywania przez podmioty gospodarcze pakietów wierzytelności

MF proponuje wprowadzenie przepisów pozwalających na rozpoznanie pełnej bazy kosztowej nabycia wierzytelności, by zmniejszyć efektywne opodatkowanie działalności windykacyjnej (które – jak twierdzi MF – jest wyższe niż średni poziom).

6. Wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych

Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy PIT oraz ustawy CIT, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Ewentualna strata nie będzie odliczana od innych dochodów podatnika.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w odrębnym artykule, który wkrótce opublikujemy na naszym blogu.

7. Wprowadzenie nowych zasad raportowania schematów podatkowych „MDR”

Projekt ustawy przewiduje, że do końca marca 2019 r. doradcy, radcowie prawni, adwokaci i inni eksperci po raz pierwszy poinformują szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) o schematach podatkowych. Firmy i doradcy będą zobowiązani do wprowadzenia odpowiednich procedur w zakresie MDR. Projekt przewiduje mocne sankcje w KKS za nieraportowanie MDR lub złe raportowanie (720 stawek grzywny czyli maksymalne stawki wykorzystywane w KKS).

8. Uszczelnienie przepisów dotyczących ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego

  • Nie będą wydawane interpretacje podatkowe w zakresie przepisów zapobiegających unikaniu opodatkowania, a wydane dotychczas wygasną z końcem czerwca 2019 r.
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

MF planuje wprowadzić dodatkowe zobowiązanie podatkowe, jako kolejny instrument walki z unikaniem opodatkowania – ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych. Jeśli organ podatkowy dopatrzy się nieprawidłowości w tych obszarach, może nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 40% kwoty korzyści podatkowej. Decyzja organu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych może nieść ze sobą dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% podstawy opodatkowania należności, od której płatnik nie pobrał podatku w wypadku:

1.     zawyżenia straty podatkowej

2.     powstania straty podatkowej

3.     zaniżenia dochodu do opodatkowania

4.     niepowstania dochodu do opodatkowania

liczonej jako suma wszystkich tych składników

Stawki te mogą być podwojone w szczególnych wypadkach.

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r. MF tłumaczy tak szybkie tempo prac nad ustawą „pilną potrzebą wdrożenia mechanizmów przeciwdziałających wykorzystywaniu schematów podatkowych i agresywnego planowania podatkowego przez podatników w celu uniknięcia lub obniżenia podstawy opodatkowania”.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na najbliższy  Webcast EY: 8 dużych zmian, które czekają podatników w 2019 r. – szanse i wyzwania.

Więcej informacji i rejestracja


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>