Kodeks spółek handlowych: Koniec z dokumentami akcji

W ostatnich dniach rząd opublikował projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wyłączającej możliwość wydawania akcji spółki akcyjnej oraz spółki komandytowo-akcyjnej w formie materialnej (dokumentu). Zgodnie z projektem wszystkie akcje takich spółek będą musiały być zdematerializowane (czyli istnieć w formie zapisu elektronicznego), nawet gdyby nie były one przewidziane do obrotu zorganizowanego (np. na giełdzie).

Oprócz akcji obowiązkowi dematerializacji będą podlegać inne tytuły uczestnictwa w spółce akcyjnej, takie jak świadectwa założycielskie, świadectwa użytkowe czy też warranty subskrypcyjne.

Akcje, zarówno te imienne, jak też akcje na okaziciela, będą musiały być rejestrowane w specjalnym rejestrze akcjonariuszy. W tym rejestrze będą także rejestrowane zmiany w akcjonariacie spółki (zniknie księga akcyjna). Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. dom maklerski lub bank). W rejestrze znajdą się dane zarówno o akcji, jak też o akcjonariuszu, nawet w przypadku, gdy posiadać on będzie wyłącznie akcje na okaziciela. Jak przyznaje Ministerstwo Sprawiedliwości przyczyną wprowadzenia takich rozwiązań jest m.in. potrzeba zagwarantowania organom podatkowym możliwości pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej.

Co z akcjami w formie dokumentu, które znajdują się dzisiaj w obrocie? Zgodnie z nowelizacją moc obowiązująca takich dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa z dniem wejścia w życie nowelizacji. Jednakże w okresie 3 lat od wejścia w życie ustawy dokumenty akcji na okaziciela zachowają moc dowodową w zakresie wykazania przez akcjonariusza, że przysługują mu prawa udziałowe. Spółki będą zobowiązywane do aż pięciokrotnego wzywania akcjonariuszy do złożenia w niej dokumentów akcji.

Obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych w rządzie. Planuje się, że w zasadniczej części zmiany w KSH mają wejść życie 1 lipca 2018 r.

Z nowelizacją można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Współautor: Magdalena Kasiarz-Lewandowska


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>