Już od 1 kwietnia 2017 r. nowe przepisy o grach hazardowych

Nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadza dużą ilość zmian częściowo liberalizujących prowadzenie gier hazardowych.

Celem nowych przepisów jest zwiększenie poziomu kontroli państwa nad rynkiem gier hazardowych, ochrony graczy korzystających z usług hazardowych online oraz powiększenie kontroli nad wpływami podatkowymi z legalnego hazardu. Dotychczas obowiązująca ustawa została wprowadzona po wybuchu w 2009 r. „afery hazardowej” i zakładała szereg ograniczeń, m.in. zakaz urządzania wideoloterii i gier na automatach poza kasynami, a także ograniczała możliwość prowadzenia innych gier niż zakłady wzajemne (bukmacherskie) i loterie promocyjne w Internecie.

1.    Urządzanie gier hazardowych online

Nowelizacja rozszerza katalog gier hazardowych, które mogą być urządzane w Internecie, o m.in. gry liczbowe, loterie pieniężne, gry karciane oraz gry na automatach o charakterze losowym. Urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, będzie objęte monopolem państwa, który wykonywany będzie przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (obecnie Totalizator Sportowy sp. z o.o.). Organizacja zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych będzie możliwa przez inne podmioty po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
Ponadto nowe przepisy nakładają obowiązek zapewnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej zdalnego dostępu do danych przechowywanych przez system archiwizujący podmiotu urządzającego gry hazardowe, które to dane są związane z tymi grami. System ma umożliwiać odczytywanie, kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych, obejmujących w szczególności dane wymieniane między podmiotem urządzającym gry hazardowe a uczestnikiem gier hazardowych.

Urządzenia przetwarzające i archiwizujące dane dotyczące gier hazardowych oraz ich uczestników w czasie rzeczywistym będą mogły być usytuowane na terytorium państwa członkowskiego UE lub EFTA, aczkolwiek domeny najwyższego poziomu muszą nadal być przypisane do polskich stron internetowych, tj. kończyć będą się na „.pl”.

Podmiot organizujący gry hazardowe online obowiązany będzie do wdrożenia tzw. regulaminu odpowiedzialnej gry, obejmującego m.in. wymóg umieszczania na stronie internetowej informacji o organizatorze gier oraz implementacji procedury weryfikacji ukończenia 18 roku życia.
Na nowo określono też obowiązki związane z płatnościami dokonywanymi przez podmioty urządzające gry hazardowe za pośrednictwem Internetu. Dotychczas podmioty urządzające zakłady wzajemne musiały przeprowadzać transakcje wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonych przez banki, instytucje kredytowe lub inne instytucje uprawnione do prowadzenia rachunku płatniczego.  Nowe rozwiązania rozszerzają ten katalog o możliwość przeprowadzania transakcji płatniczych za pośrednictwem wskazanych dostawców usług płatniczych, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.  Powoduje to, że podmioty prowadzące działalność hazardową będą mogły korzystać z pośrednictwa m.in. instytucji pieniądza elektronicznego oraz instytucji płatniczych (np. PayU, PayLane, eCard S.A.). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy niniejsza regulacja ma zapobiegać procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Nowe przepisy przewidują również możliwość przyjmowania zakładów wzajemnych na zaistnienie zdarzeń wirtualnych, dotyczących generowanych komputerowo zdarzeń sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt (m.in. turnieje e-sportowe).
Podmioty prowadzące gry hazardowe w internecie będą objęte ustawowym zakazem reklamy usług finansowych oraz nie będą mogły samodzielnie ich oferować. Ma to przeciwdziałać zaciąganiu przez graczy pożyczek na dalszą grę i chronić ich przed wpadaniem w zadłużenie z tego powodu.

2.    Zmiany w zakresie organizacji gier hazardowych poza kasynami

Przepisy ustawy wprowadzają pewne rozwiązania liberalizujące przeprowadzenia turniejów pokera i innych gier w karty poza kasynami gry. Turnieje w pokera będą mogły być urządzane poza kasynami przez podmioty nieposiadające koncesji na prowadzenie kasyna (osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) po zgłoszeniu dyrektorowi izby administracji skarbowej obejmującego. Przy czym wygrana nie może przekraczać 50% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (obecnie maks. wygrana wynosiłaby więc ok. 2,1 tys. zł).

Monopolem państwa objęto urządzanie gier na automatach poza kasynami gry na zasadach, które będą określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dodatkowo automaty będą musiały być połączone w jeden system umożliwiający zwiększoną kontrolę, do którego dostęp przysługiwałby służbom kontrolnym. Ponadto wprowadzono zakaz lokowania salonów gier na automatach w miejscach, w których w ciągu ostatnich 5 lat urządzano nielegalne gry na automatach.
Powyższe nie oznacza, iż możliwe staje się organizowanie turniejów pokera w sieci Internet przez osoby nieposiadające koncesji. Organizowanie gier w karty jak zostało wskazane w punkcie 1 objęte jest monopolem państwa i tylko wyznaczone podmioty będą mogły legalnie oferować możliwość udziału w turniejach pokera.

3.    System szkoleń

Obowiązek uzyskiwania świadectw zawodowych po zdaniu egzaminu państwowego zamieniono na konieczność odbycia szkoleń z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier. Niniejsze ma na celu zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców w branży gier hazardowych i obniżenia kosztów prowadzonej działalności.

4.    Dodatkowy mechanizm kontrolny dotyczący przyznawania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych

Minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Głównego Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotów, które występują o koncesje lub zezwolenie, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także przestrzegania przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Co istotne zmniejszono próg ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych z 20 000 zł do 2 280 zł.

5.    Wzrost wysokości kar oraz rozszerzenie kręgu podmiotów

Przewidziano znaczący wzrost wysokości kar np. za urządzenie gry na automacie, bez wymaganej koncesji, kara wzrośnie z 12 tys. zł do 100 tys. zł. Kwota ta będzie pobierana od każdego automatu. Najwyższe kary wynoszą do 500 tys. zł. Katalog osób, którym można wymierzyć karę poszerzono o osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organów zarządzających.
Ponadto 1 lipca 2017 r. wejdą regulacje dotyczące Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr ten będzie umożliwiał blokowanie dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudniał dokonywanie płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w Internecie. Użytkownik, który będzie próbował dostać się na zablokowaną stronę będzie przekierowywany na stronę Ministerstwa Finansów z informacją o “nielegalności” podmiotu organizującego gry hazardowe.

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>