JST ma prawo do odliczenia VAT od wydatków na stworzenie strefy inwestycyjnej

Marta Barczuk
Marta Barczuk Starszy Konsultant
kontakt

Wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na stworzenie stref inwestycyjnych związane są z ich działalnością gospodarczą polegającą na dostawie nieruchomości. JST, dokonując sprzedaży działek w strefach, będą zobowiązana do zapłaty VAT należnego, zatem aby zachować zasadę neutralności, powinno przysługiwać im prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków ponoszonych na stworzenie stref. Stanowisko takie zaprezentowane zostało w wyroku NSA, sygn. akt I FSK 1820/16.

Sprawa skarżącej gminy dotyczyła kwestii prawa do doliczenia VAT od wydatków ponoszonych na dostosowywanie terenów strefy przemysłowej na potrzeby inwestorów zewnętrznych. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej gmina wskazała, że stworzona przez nią strefa składa się z nieruchomości gruntowych, które zostały w pełni uzbrojone i przygotowane pod lokalizację nowych inwestycji. Gmina wskazała, że ponosiła w szczególności wydatki na budowę sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociąg. Nieruchomości te zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz potencjalnych inwestorów. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym gmina zadała pytanie: Czy gmina miała/ma/będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z inwestycją?

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zaskarżonej interpretacji uznał, że gminie przysługuje wyłącznie prawo do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na kanalizację sanitarną oraz wodociąg. Infrastruktura ta jest bowiem wykorzystywana do działalności gospodarczej gminy w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, wykonywanej poprzez zakład budżetowy. Zdaniem organu kanalizacja deszczowa nie będzie natomiast służyła gminie do działalności opodatkowanej VAT.

Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi przychylił się do stanowiska gminy, a w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Zdaniem WSA, wydatki na budowę kanalizacji deszczowej mają związek z czynnościami opodatkowanymi, tj. ze sprzedażą działek w strefie przemysłowej.

Powyższy pogląd poparty został również przez NSA w wyroku z 25 stycznia 2019 r. W uzasadnieniu ustnym Sąd podkreślał, że nie widzi różnicy pomiędzy wydatkami na kanalizację deszczową a kanalizację sanitarną i wodociąg. Zdaniem NSA wszystkie wydatki wskazane przez gminę związane są ze sprzedażą działek w strefie, tj. z działalnością opodatkowaną VAT. Infrastruktura wybudowana przez gminę zwiększa bowiem wartość działek, a tym samym wpływa na pozyskanie inwestorów oraz cenę działek.

Orzecznictwo WSA

Stanowisko zaprezentowane w opisywanym wyroku w zakresie prawa do odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na stworzenie strefy inwestycyjnej znajduje odzwierciedlenie również w orzecznictwie WSA.

W wyroku z dnia 14 marca br., o sygn. akt I SA/Go 48/19, WSA w Gorzowie Wlkp. w uzasadnieniu ustnym podkreślał, że gmina w stosunku do wydatków ponoszonych na stworzenie stref inwestycyjnych (tj. wydatków na roboty z branży drogowej, elektrycznej, wycinkę drzew, etc.), będzie miała prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT. Sąd w swojej argumentacji, powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie C-140/17. Zdaniem WSA w Gorzowie Wlkp., skoro zamiarem gminy od początku realizacji inwestycji było wykorzystywanie stref do działalności opodatkowanej VAT (odpłatna dostawa działek), to powinno przysługiwać jej pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Podobne wnioski można wysunąć również z wyroku WSA w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. o sygn. akt III SA/Wa 2040/16.

Stanowisko Dyrektora KIS

Odmienny pogląd prezentowany jest jednakże nadal w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Dyrektora KIS. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2019 r., sygn. 0112-KDIL4.4012.644.2018.3.NK oraz z dnia 8 listopada 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.646.2018.2.MJ. Zdaniem organu wydatki gmin na strefy inwestycyjne (w szczególności na drogi wewnętrzne, infrastrukturę energetyczną, etc.) ponoszone są w ramach ich zadań własnych nałożonych na nie ustawą o samorządzie gminnym, i w tym zakresie gminy działają w ramach reżimu publicznoprawnego.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>