Interpretacja ogólna w zakresie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów coraz bliżej

Kacper Kanka
Kacper Kanka Starszy Konsultant
kontakt

MF przedstawił wyczekiwane stanowisko w zakresie rozliczania podwyższonych kosztów dla pracowników-twórców. Na razie MF opublikował projekt interpretacji ogólnej, w którym opisał akceptowalny model naliczania honorarium autorskiego dla celów rozliczania 50% KUP.

Rok temu weszły w życie przepisy modyfikujące zasady stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. W ramach nowelizacji wskazano rodzaje działalności, gdzie dopuszczalne jest stosowanie 50% KUP. Przed wprowadzeniem wspomnianych przepisów zaczęła się zmieniać praktyka organów podatkowych w zakresie oceny modelu naliczania honorarium autorskiego dla celów stosowania podwyższonych kosztów. Efektem jest niepewność prawna, która istotnie ogranicza komfort stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, MF rozpoczął procedurę wydania interpretacji ogólnej. Proces konsultacji, które mają na celu wydanie takiej interpretacji, rozpoczął się 20 grudnia 2018 r. MF równolegle przedstawił jej projekt.

Projekt interpretacji ogólnej w zakresie 50% KUP obejmuje następujące zagadnienia:

  • powstawanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i skutku związanego z przyjęciem go przez pracodawcę
  • konieczność dysponowania dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego
  • konieczność wyraźnego wyodrębnienia honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy

Z zapowiedzi MF wynika, że w ramach interpretacji ogólnej nie zostaną zdefiniowane rodzaje działalności, gdzie dopuszczalne jest stosowanie 50-procentowych kosztów podatkowych. Wciąż zatem przedmiotem potencjalnych sporów będzie rozstrzygnięcie znaczenia np. działalności w zakresie programów komputerowych.

Model naliczania honorarium autorskiego

W ramach projektu interpretacji ogólnej znalazł się jednak zarys akceptowalnego modelu naliczania honorarium autorskiego dla celów rozliczania podwyższonych kosztów. W tym zakresie warto wskazać następujące konkluzje MF:

  • Pracodawca powinien wyodrębnić w ramach wynagrodzenia ze stosunku pracy honorarium autorskie oraz pozostałe wynagrodzenie; wysokość honorarium autorskiego może wynikać z umowy o pracę lub z innych regulacji obowiązujących u pracodawcy, np. z regulaminu wynagradzania.
  • Niewystarczające jest procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego przez pracownika na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał.
  • Żadne powszechnie obowiązujące przepisy nie regulują zasad ustalania wysokości honorarium autorskiego. Nie ma też żadnych innych uniwersalnych reguł, ugruntowanych praktyką i orzecznictwem sądowym, pozwalających na wskazanie zasad dokumentowania prac stanowiących przedmiot prawa autorskiego.
  • Strony stosunku pracy (pracownik i pracodawca) mogą przyjąć dowolną zasadę naliczania honorarium. Pracodawca może zastosować kwotowe lub procentowe określenie honorarium autorskiego w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego, z tym że honorarium to musi być powiązane z konkretnym utworem (utworami) pracowniczym.

MF w projekcie interpretacji ogólnej istotnie koryguje podejście Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie naliczania 50-procentowych kosztów podatkowych wskazane w licznych interpretacjach indywidualnych. Zdaniem MF, zasadniczym warunkiem zastosowania podwyższonych kosztów jest możliwość powiązania kwoty honorarium z danym utworem, niezależnie od modelu wyliczania tej kwoty.

Zalecamy przegląd wewnętrznych regulacji

Interpretacja ogólna zostanie wydana po 18 stycznia 2019 r. (co wynika ze wspomnianego zawiadomienia). Naszym zdaniem już teraz pracodawcy, którzy wdrożyli rozwiązania mające na celu stosowanie przez pracowników 50% KUP, powinni rozpocząć kompleksowy przegląd obecnych założeń struktury, by potwierdzić ich zgodność z interpretacją ogólną. Jest to niezwykle istotne z co najmniej z dwóch przyczyn:

  • zastosowanie się do interpretacji ogólnej zapewnia ochronę podobną jak interpretacja indywidualna
  • w przypadku pracodawców, którzy uzyskali dla siebie interpretację indywidualną: wydanie interpretacji ogólnej może spowodować wygaśnięcie interpretacji indywidualnej, jeżeli byłaby ona niezgodna z interpretacją ogólną

Link do zawiadomienia jest tutaj:


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>