Innovation Box – ustawa z nową ulgą podatkową podpisana przez Prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej, która otwiera możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej. IP Box zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r.

Innovation Box to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców z wielu branż, ponieważ przewiduje zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% (obecna to 19%) do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wytworzonych, rozwiniętych lub ulepszonych przez podatnika w wyniku jego działalności badawczo-rozwojowej. Poziom opodatkowania w ramach Innovation Box wprowadzany do polskiego systemu jest jednym z niższych w Europie. Można się więc spodziewać, że ulga ta będzie miała istotny wpływ na bieżące rozliczenia podatkowe i dłuższe planowanie biznesowe podatników z wielu sektorów gospodarki.

Katalog praw własności intelektualnej, z których dochody będą kwalifikowały się do preferencyjnej stawki CIT obejmuje m.in.: patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, prawa z rejestracji produktu leczniczego, dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy oraz autorskie prawa do programu komputerowego. Ten stosunkowo szeroki katalog tytułów prawnych, na podstawie których możliwe jest skorzystanie z ulgi, w połączeniu z niskim poziomem opodatkowania w ramach Innovation Box, może być niewątpliwie istotnym argumentem przemawiającym za lokowaniem działalności R&D w Polsce.

Należy oczywiście mieć na uwadze, iż w wielu grupach kapitałowych działalność R&D jest prowadzona przez podmiot inny niż podmiot, który ostatecznie zarejestruje patent lub będzie uprawniony z innych praw własności intelektualnej. Dlatego istotnego znaczenia nabiera to, aby podatnik prowadzący działalność R&D w Polsce, który chce skorzystać z Innovation Box, nie musiał być jednocześnie właścicielem tych praw. W tym zakresie, ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do nowelizacji, że stawka 5% CIT będzie miała zastosowanie także do dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej.

Przedmiotowa kwestia została odzwierciedlona również bezpośrednio w przepisach. W toku prac legislacyjnych nad projektem zostały bowiem wprowadzone zmiany z których wynika, że preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będzie miało odpowiednie zastosowanie również w sytuacji, gdy prawa te będą przysługiwały podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania z nich przez podatnika. Z perspektywy takich regulacji racjonalne wydaje się oczekiwanie, że Innovation Box może mieć wpływ na zwiększenie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej alokowanych przez grupy międzynarodowe do Polski.

Warto również pamiętać, iż przepisy o Innovation Box przewidują możliwość skorzystania z ulgi jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem kwalifikowanego prawa (gdy taka rejestracja jest wymagana), a także włączenia do kalkulacji kosztów ponoszonych w przeszłości. W szczególności należy podkreślić, że:

  • ulga Innovation Box będzie miała odpowiednie zastosowanie w przypadku tzw. ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oznacza to, że preferencyjną stawkę podatkową będzie można stosować nie tylko w okresie obowiązywania ochrony prawnej ww. praw własności intelektualnej, ale już od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu
  • z kolei przepisy przejściowe do ustawy przewidują sytuację, kiedy podatnicy będą mogli uwzględnić w kalkulacji ulgi podatkowej wartość kosztów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej poniesionych w 5 ostatnich latach podatkowych

Zgodnie z założeniami nowelizacji, omawiana ulga podatkowa ma stanowić swoiste „zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych.

W świetle powyższego, można zasadnie oczekiwać, że Innovation Box będzie prowadziła do zwiększenia atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej przez polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa, realizując tym samym podstawowy cel projektowanej zachęty podatkowej. Nowa ulga podatkowa będzie dostępna od początku przyszłego roku, zatem podatnicy powinni już teraz upewnić się, że są odpowiednio przygotowani do wykorzystania tego nowego instrumentu podatkowego w prowadzonej działalności gospodarczej, np. pod kątem dodatkowych wymogów dokumentacyjnych, czy też metodologii ustalania dochodu kwalifikowanego i podstawy opodatkowania przy zastosowaniu tzw. łącznika (nexus).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>