Gminy muszą dokonać korekty podatku VAT

Gmina jest zobowiązana do korekty wieloletniej po zmianie przeznaczenia kompleksu sportowego, oddanego do użytkowania w 2015 r. – tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z dnia 19 września 2018 r., I SA/Gd 780/18.

To pierwszy wyrok dotyczący kwestii obowiązku korekty wieloletniej (ujemnej) w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości zaistniałej w związku z centralizacją rozliczeń VAT.

Sprawa dotyczyła gminy, która w 2015 r. zrealizowała i oddała do użytku nowo wybudowany kompleks sportowo-rekreacyjny. Od momentu oddania do użytkowania obiekt był udostępniany wyłącznie odpłatnie, tj. pobierane były opłaty za wstęp do obiektu i nie przewidziano bezpłatnych godzin korzystania z kompleksu. Powyższe dotyczyło także jednostek budżetowych gminy, które do końca 2016 r. korzystały z niego wyłącznie odpłatnie, a czynności te były przez gminę opodatkowane i dokumentowane fakturami VAT. Gmina, mając na uwadze jego wykorzystanie wyłącznie do czynności opodatkowanych, dokonała odliczenia VAT naliczonego z tytułu budowy kompleksu w pełnej kwocie. Jednakże z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. gmina dokonała centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami budżetowymi i w konsekwencji dalsze opodatkowywanie usług wstępu dla tych jednostek stało się niemożliwe, gmina powzięła wątpliwość co do konieczności dokonania korekty wieloletniej odliczonego pierwotnie w całości podatku, twierdząc, iż korekta taka nie jest konieczna, gdyż nowe brzmienie art. 90c ustawy o VAT ma zastosowanie do towarów i usług nabytych dopiero od dnia 1 stycznia 2016 r. Ponadto, w ocenie gminy, w czasie, gdy gmina realizowała i dokonywała odliczenia podatku od inwestycji, nie miał do niej zastosowania także art. 90a ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. z uwagi na wykorzystywanie analizowanego obiektu wyłącznie do czynności opodatkowanych.

Dyrektor KIS nie zgodził się z argumentacją gminy (interpretacja z dnia 16 marca 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-2.4012.33.2018.1.AW), twierdząc, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana wykorzystania kompleksu w odniesieniu do stanu sprzed centralizacji, w związku z czym gmina jest zobowiązana dokonać korekty podatku naliczonego. Dyrektor KIS wskazał przy tym na podstawę prawną, z której obowiązek ten wynika – tj. art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym w przypadku nakładów poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. m.in. na wytworzenie nieruchomości, do których miał zastosowanie art. 90a ustawy o VAT w brzmieniu dotychczasowym, korekty kwoty podatku naliczonego w pozostałym jej okresie dokonuje się na zasadach określonych w art. 90c tej ustawy.

Na powyższą interpretację gmina wniosła skargę do WSA w Gdańsku, który to sąd przyznał rację Dyrektorowi KIS. W uzasadnieniu ustnym WSA stwierdził mianowicie, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniło się wprawdzie brzmienie art. 90a ustawy o VAT, niemniej przepis ten, w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r., dotyczył korekty VAT z tytułu wydatków na nieruchomość, której przeznaczenie uległo zmianie. W ocenie sądu przepis art. 90a ustawy o VAT, choć nie miał w analizowanej sytuacji bezpośredniego zastosowania, nie oznacza, iż przepis ten nie obowiązywał. Z argumentacji gminy wynikało natomiast – z czym niewątpliwie nie można się zgodzić, iż skoro w 2015 r. nie była zobowiązana do dokonania korekty podatku naliczonego (gdyż na ten moment cała jej działalność w zakresie inwestycji związana była wyłącznie z działalnością opodatkowaną), to następnie, w ciągu kolejnych 10 lat, nie musiałaby w ogóle dokonywać tej korekty, nawet w sytuacji zmiany wykorzystania nieruchomości – co faktycznie miało miejsce w omawianej sytuacji. Sąd przyznał przy tym rację organowi podatkowemu co do interpretacji przepisu przejściowego art. 6 ust. 2 ustawy nowelizującej, jako mającego zastosowanie w omawianej sprawie i zobowiązującego gminę do dokonania korekty podatku, według zasad wskazanych w art. 90c ustawy o VAT. Zatem, pierwszej korekty gmina powinna dokonać za 2017 r. (w deklaracji za styczeń 2018 r.).

Można przypuszczać, iż analogiczna sytuacja dotyczy wielu gmin, które przed 2016 r. realizowały inwestycje w tego typu obiekty udostępniane wyłącznie odpłatnie (tj. hale, baseny, kompleksy sportowe). Gminy te powinny mieć zatem na uwadze powyższe rozstrzygnięcie w kontekście dokonanych uprzednio, pełnych odliczeń VAT w tym zakresie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>