Gmina zbywając mienie komunalne nie zawsze działa jako podatnik VAT

Marta Barczuk
Marta Barczuk Starszy Konsultant
kontakt

WSA w jednym z pierwszych tego typu wyroków orzekł, że sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Gmina zbywając nieruchomość zabudowaną zatoką parkingową w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie działa jako podatnik VAT. Gmina w niniejszej sytuacji skrępowana jest bowiem reżimem administracyjnoprawnym i nie ma swobody decydowania o warunkach na jakich nieruchomość jest sprzedawana. Czynność ta nie będzie podlegała więc opodatkowaniu VAT. Stanowisko takie zaprezentowane zostało w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 710/18.

Sprawa dotyczyła gminy miejskiej, która zamierzała dokonać w trybie bezprzetargowym sprzedaży (dostawy) działki zbudowanej, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Gmina wskazała, iż nabyła przedmiotową nieruchomość z mocy prawa w drodze komunalizacji. Z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości, gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wnioskodawca ponadto nie ponosił żadnych wydatków w celu ulepszenia zatoki parkingowej. Zarówno grunt, jak i znajdująca się na nim część betonowej zatoki parkingowej, nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT – nie były przedmiotem najmu, dzierżawy ani umów o podobnym charakterze. Zdaniem gminy sprzedaż ww. nieruchomości nie będzie podlegać VAT. Gmina bowiem w niniejszej sytuacji działa jako właściciel, a nie jako podmiot gospodarczy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zaskarżonej interpretacji uznał, że w opisanej sytuacji gmina działa jako podatnik VAT. Sprzedaż nieruchomości odbywa się bowiem na podstawie umowy cywilnoprawnej, co zdaniem dyrektora, przesądza opodatkowaniu tej transakcji VAT. Dodatkowo organ podkreślał, że nieopodatkowanie zbycia zatoki parkingowej podatkiem od towarów i usług doprowadziłoby do pogorszenia sytuacji podmiotów prywatnych dokonujących tożsamych transakcji, a co za tym idzie spowodowałoby znaczne zakłócenie konkurencji na rynku nieruchomości. Zbywają przedmiotową nieruchomość gmina działa jako podatnik VAT i tym samym prowadzi działalność gospodarczą.

Rozpoznając sprawę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przychylił się do stanowiska gminy, a w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. Zdaniem WSA, istota problemu sprowadza się do rozstrzygnięcia czy gmina zbywając opisaną nieruchomość działa jako podatnik VAT. W opinii Sądu, w niniejszej sprawie zwrócić należało uwagę na fakt, że gmina nabyła przedmiotową nieruchomość w drodze komunalizacji, tj. korzystając z prerogatyw władzy publicznej. Co więcej zbywając mienie komunalne w drodze bezprzetargowej gmina związana jest przepisami art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że krąg potencjalnych nabywców mienia gminy jest w tej sytuacji bardzo ograniczony. Gmina ma możliwość zbycia zatoki parkingowej wyłącznie na rzecz właścicieli / użytkowników sąsiednich działek. Jednocześnie WSA w Krakowie zauważył, że cena jaką gmina może osiągnąć zbywając mienie komunalne jest ceną niższą, tj. nie jest wartością wolnorynkową, co determinowane jest przez tryb bezprzetargowy transakcji.

WSA w Krakowie zaznaczył, że gmina zbywając zatokę parkingową w trybie wskazanym w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami skrępowana jest reżimem administracyjnoprawnym, tj. nie posiada swobody prowadzenia swojej działalności gospodarczej. W konsekwencji zdaniem Sądu gmina w opisanej sytuacji nie działa jako podatnik VAT, a co za tym idzie transakcja zbycia zatoki parkingowej nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Opisywany wyrok jest jednym z pierwszych, w których sądy administracyjne w tak zdecydowany sposób odnoszą się do braku opodatkowania VAT w sytuacji sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Stanowisko takie jest również odmienne od prezentowanego w aktualnej linii interpretacyjnej. W wydawanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor zdaje się całkowicie pomijać aspekt związania gminy przy sprzedaży nieruchomości przepisami art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (przykładowo interpretacje indywidualne z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. S-ILPP1/443-1055/14/18-S/HW oraz z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.767.2017.2.JS).


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>