Gmina może w pełni odliczać VAT od wydatków związanych z targowiskiem

Stanowisko WSA w Poznaniu stanowi nadzieję dla gmin na pozytywne rozstrzygnięcie sporu z organami podatkowymi odnośnie zakresu odliczenia VAT.

Pogląd taki wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: WSA) w Poznaniu w wyroku z dnia 19 kwietnia 2018 r. (sygn. I SA/Po 87/18) orzekając w sprawie skargi gminy na interpretację indywidualną dotyczącą prawa do odliczenia pełnych kwot VAT od wydatków ponoszonych przez gminę na przebudowę targowiska miejskiego oraz jego utrzymanie i administrowanie. We wniosku gmina wskazała, iż administrator targowiska pobiera tzw. opłatę rezerwacyjną, poza opłatą targową pobieraną od wszystkich handlujących. Wpływy z opłaty rezerwacyjnej stanowią przychody administratora, z których finansuje on koszty utrzymania targowiska. Jednakże po przebudowie i unowocześnieniu targowiska gmina planuje uchwalić nowy regulamin i cennik wprowadzający zróżnicowane – stosownie do charakteru prowadzonego handlu oraz lokalizacji i powierzchni miejsca handlowego – opłaty rezerwacyjne i eksploatacyjne za korzystanie z tego obiektu, w tym również ulgi i zwolnienia dla handlujących spełniających ustalone kryteria. Po wprowadzeniu tych zmian, wszystkie pobierane przez administratora targowiska opłaty, będą stanowiły dochód gminy i będą dokumentowane odpowiednio paragonami fiskalnymi i fakturami VAT oraz rozliczane w deklaracjach VAT-7 gminy. Za prowadzenie targowiska, jego utrzymanie i zarządzanie (w tym pobór opłat i ich rozliczanie z gminą) administrator targowiska będzie otrzymywał od gminy stosowne wynagrodzenie. Celem wniosku gminy było w szczególności uzyskanie potwierdzenia, że w przedmiotowej sytuacji występuje ona w charakterze podatnika VAT a świadczone przez nią czynności w zakresie udostępniania miejsc handlowych na targowisku, za które będą pobierane opłaty rezerwacyjne i eksploatacyjne podlegają opodatkowaniu VAT i w związku z tym gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków związanych z przebudową targowiska oraz jego bieżącym utrzymaniem, z wyłączeniem kosztów związanych z inkasem opłaty targowej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 21 listopada 2017 r.  (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.452.2017.1.AK), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) nie zgodził się ze stanowiskiem gminy w zakresie prawa do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków związanych z targowiskiem. Organ uznał, iż działalność gminy w tym zakresie służy przede wszystkim zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, a nie prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci podlegającego opodatkowaniu VAT udostępniania stanowisk handlowych. Taki pogląd organ wywiódł z faktu, iż z targowiska korzystają mieszkańcy gminy, nie uiszczając przy tym opłat za wstęp na targowisko. W związku z tym organ uznał, iż w zakresie w jakim gmina udostępnia targowisko kupującym działa ona jako organ władzy publicznej a nie podatnik VAT. W konsekwencji, zdaniem organu, wydatki związane z targowiskiem będą służyły działalności mieszanej gminy (opodatkowanej i poza VAT), zatem gminie nie może przysługiwać prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego.

Z takim stanowiskiem organu nie zgodził się jednak WSA w Poznaniu rozpatrujący skargę gminy na wskazaną interpretację indywidualną. Sąd orzekł, iż w tym przypadku istotne jest, że gmina będzie pobierała stosowne opłaty cywilnoprawne od handlujących na targowisku, prowadząc w tym zakresie działalność gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje przy tym, zdaniem sądu, fakt nieodpłatnego korzystania z targowiska przez mieszkańców, istotne jest bowiem wyłącznie to, że gmina będzie udostępniała miejsca handlowe na targowisku za odpłatnością w formie innej niż opłata targowa (która nie ma związku z wykorzystywaniem targowiska, jako że jest ona pobierana za samą możliwość prowadzenia  handlu na terenie gminy). W konsekwencji sąd uznał, iż w tym przypadku gmina będzie wykorzystywała targowisko w całości w prowadzonej działalności gospodarczej, zatem powinno jej przysługiwać prawo do odliczenia pełnych kwot VAT naliczonego od wydatków związanych z tym obiektem.

Kwestia prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych na targowiska, na których gminy prowadzą działalność gospodarczą stała się w ostatnim czasie przedmiotem licznych sporów z uwagi na stanowisko Ministra Finansów, który w pierwszej kolejności swoje uzasadnienia na odmowę prawa do pełnego odliczenia opierał głównie na fakcie pobierania przez gminy opłaty targowej i argumentacji, iż w tym zakresie gmina działa jako organ władzy publicznej, przez co nie jest możliwe uznanie, iż targowisko służy gminie wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomimo ostatecznego rozstrzygnięcia sporu w tym zakresie przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 29 sierpnia 2017r. o sygn. I FSK 1148/15 wyraźnie wskazał, iż nie można przyjąć, że targowisko jest wykorzystywane przez gminę w celu pobierania opłaty targowej przez co też nie sposób kwestionować wykorzystania przez gminę targowiska na potrzeby działalności gospodarczej, Dyrektor KIS aktualnie nadal nie zgadza się na pełne odliczenie VAT od wydatków związanych z targowiskiem – swoją argumentację opierając tym razem na fakcie nieodpłatnego korzystania z targowiska przez kupujących. Stanowisko WSA w Poznaniu zaprezentowane w omawianym orzeczeniu stanowi zatem nadzieję dla gmin na pozytywne rozstrzygnięcie sporu z organami podatkowymi w tym zakresie.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>