Eksperci EY odpowiadają na pytania o ulgę B+R

Łukasz Wilk
Łukasz Wilk Starszy Konsultant
kontakt

Przepisy o uldze B+R wciąż budzą praktyczne wątpliwości, np. w zakresie tego, jak należy rejestrować czas pracy poświęcony na działania B+R oraz czy możliwe jest skorzystanie z ulgi B+R w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków UE. Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na te i inne pytania.

W dniu 3 października odbyło się bezpłatne szkolenie online „Webcast EY: Pakiet ulg dla innowacyjnych. Nowy IP Box, ulga na B+R i inne instrumenty wsparcia”. W trakcie szkolenia eksperci EY wskazali jak skorzystać z dotychczasowych i nowych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną. Poniżej publikujemy ostatnią już część odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników webcastu.

Zobacz webcast

Czy zlecenie realizowane na rzecz podmiotu trzeciego (w ramach wygranego postępowania PZP), dotyczące wykonania prac B+R można uznać za kwalifikujące się do objęcia ulgą B+R?

W przedmiocie kwalifikowania kosztów danych działań do ulgi B+R nie ma znaczenia fakt, czy prace wykonywane są od początku do końca z własnej inicjatywy podatnika, czy też na zlecenie podmiotu zewnętrznego. Kluczowe jest właściwe podejście do określenia zakresu, w jakim dana działalność wpisuje się w ustawowe definicje działalności B+R oraz odpowiednia identyfikacja jej kosztów.

Czy z ulgi B+R mogę skorzystać, jeśli personel zatrudniony jest w ramach prowadzonych projektów unijnych? Czy nie będzie tu podwójnego dofinansowania? Czy wkład własny do projektów realizowanych w ramach projektów UE może stanowić podstawę skorzystania z ulgi B+R?

Co do zasady, zgodnie z art. 18d ust. 5 ustawy o CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu jedynie wtedy, gdy nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Biorąc pod uwagę, że w ramach dotacji następuje częściowy zwrot poniesionych kosztów, koszty kwalifikowane ulgi B+R winny zostać odpowiednio pomniejszone. Powyższa zasada odnosi się tak do kosztów personelu, jak i kosztów materiałów, czy sprzętu wykorzystywanego na potrzeby prac B+R.

Czy wspomniana proporcja pracy nad działalnością B+R vs. pozostała praca powinna odbywać się poprzez rejestrację czasu pracy czy może być na podstawie szacunków? Czy potrzebne jest formalne powierzenie pracownikom obowiązków w zakresie B+R w umowach o pracę? Czy do rozliczenia kosztów wynagrodzeń potrzebny jest sformalizowany system pomiaru czasu pracy? Jak te koszty dokumentować?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat występowały w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne, nie zawsze spójnie rozstrzygane przez organy podatkowe, które niejednokrotnie wskazywały na konieczność wykazania w dokumentach formalnych zatrudnienia w celu prowadzenia działalności B+R.

Nowelizacja ustawy o CIT wprowadzona w życie 1 stycznia 2018 r. porządkuje jednak tę kwestię, wskazując wprost, iż koszty pracownicze są kwalifikowane do ulgi B+R w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Nie ma przy tym obecnie wymogu, by pracownikowi formalnie powierzono wykonywanie obowiązków badawczo-rozwojowych. Znaczenie ma faktyczne wykonywanie takiej działalności. Biorąc to pod uwagę, wymagane jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pozwalającej wykazać proporcję, o której mowa powyżej w ujęciu miesięcznym.

Czy w ramach wynagrodzeń kwalifikujemy również wynagrodzenie chorobowe płacone przez pracodawcę oraz wynagrodzenie urlopowe?

Zgodnie z dominującą linią interpretacyjną organów podatkowych, wynagrodzenia za czas choroby oraz urlopu, powinny być wyłączane z kalkulacji kosztów kwalifikowanych ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Natomiast w przypadku pojawienia się innych, nietypowych składników wynagrodzeń, zalecamy indywidualną weryfikację możliwości zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.

Czy jeśli prowadzimy centrum badań i rozwoju w związku  z otrzymanym dofinansowaniem z NCBiR, to możemy z automatu uznać że posiadamy CBR w rozumieniu ulgi w CIT? Centrum Badawczo Rozwojowe – gdzie znajdę wartościowe informacje na temat, jak takie centrum zorganizować?

Możliwość uzyskania statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego przewidziana jest w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Status ten może zostać nadany przedsiębiorcy przez ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii), po spełnieniu kryteriów wskazanych w art. 17 ust. 2 wspomnianej ustawy. Uzyskanie dofinansowania z NCBiR na utworzenie przez przedsiębiorcę centrum badań i rozwoju nie jest równoznaczne z uzyskaniem statusu CBR w rozumieniu tych przepisów.

Oczywiście zapraszamy do kontaktu w kwestii przedstawienia warunków oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania statusu CBR.

Czy spółka kapitalizująca prace rozwojowe ma prawo skorzystać z ulgi B+R w przypadku zakończenia projektu z wynikiem negatywnym?

Warunkiem zaliczenia kosztów działalności B+R do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R jest ujęcie ich przez podatnika w kosztach uzyskania przychodów. Jedną z możliwości jest wspomniana w pytaniu tzw. kapitalizacja kosztów prac rozwojowych. Należy tutaj jednak zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z warunków zastosowana takiej formy ujęcia kosztów prac rozwojowych w KUP jest zakończenie tych prac wynikiem pozytywnym. W sytuacji, w której wynik prac byłby negatywny, zasadne byłoby zatem zastosowanie innej metody ujęcia ich kosztów w kosztach uzyskania przychodu, np. ujęcie ich w kosztach na bieżąco. W takiej sytuacji jak najbardziej (po spełnieniu pozostałych warunków) byłoby możliwe skorzystanie z ulgi B+R.

Co, jeśli w danym roku spółka nie ma przychodów / przychody są niższe niż koszty? Czy wtedy zastosowanie ulgi B+R zwiększa stratę podatkową do rozliczenia w kolejnych latach?

W przypadku, o którym mowa, zastosowanie będzie miał art. 18d ust. 8 ustawy o CIT, zgodnie z którym „w przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia”.

Dodatkowe odliczenie w ramach ulgi B+R nie będzie zatem wpływać na wystąpienie lub powiększenie straty podatkowej, ale jego dokonanie możliwe będzie w latach, w których podatnik osiągnie dochód do opodatkowania – z zastrzeżeniem ograniczenia czasowego wskazanego w przywołanym wyżej przepisie.

Ustawodawca przewidział ponadto w art. 18da ustawy o CIT dodatkową możliwość dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność, dając im możliwość wykorzystania ulgi B+R w pierwszym roku działalności w formie zwrotu gotówkowego.

Czy opracowanie receptury na nowy produkt to badania, czy rozwój?

Opracowywanie receptury na nowy produkt może, w określonych sytuacjach, wpisywać się zarówno w definicję badań naukowych (przede wszystkim tzw. badań aplikacyjnych), jak i prac rozwojowych. Wymagałoby to dokładniejszej analizy na podstawie szczegółowego omówienia przebiegu prowadzonych prac.

Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że z perspektywy skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, nie jest konieczne przypisanie prac do konkretnej z tych kategorii (jak to ma miejsce w przypadku programów dotacyjnych). Fakt przypisania prowadzonej działalności do badań naukowych bądź prac rozwojowych nie wpływa na wysokość dostępnej ulgi podatkowej.

Współautor: Honorata Ścisłowicz-Skraba


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>