Eksperci EY odpowiadają na pytania o Polską Strefę Inwestycji

Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych, aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach PSI? Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?– na te pytania odpowiadali eksperci EY w trakcie webcastu.

W dniu 3 października przeprowadziliśmy transmisję online „Webcast EY: Pakiet ulg dla innowacyjnych. Nowy IP Box, ulga na B+R i inne instrumenty wsparcia”. W ramach szkolenia eksperci EY opowiedzieli m.in. o zasadach ubiegania się o wsparcie na podstawie nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Temat wywołał duże zainteresowanie wśród uczestników webcastu. Poniżej prezentujemy odpowiedzi na niektóre pytania.

Czy w kryteriach ilościowych mogą być ujęte środki finansowe, inwestowane przez firmę w projekcie inwestycyjnym ze wsparciem z UE (jako udział własny firmy)? Czy koszty kwalifikowane w PSI mogą być jednocześnie kosztami kwalifikowanymi w realizowanym projekcie inwestycyjnym w ramach dotacji / grantu?

Kryteria ilościowe dotyczące możliwości ubiegania się o zwolnienie z CIT w ramach PSI odnoszą się do wartości kosztów kwalifikowanych, zatem to tę wartość, a nie wartość wkładu własnego należy brać pod uwagę rozważając ubieganie się o zwolnienie podatkowe w ramach PSI.

Dodatkowo, w przypadku korzystania z różnych źródeł pomocy na tę samą inwestycję kluczowe znaczenie ma zagadnienie kumulacji pomocy publicznej, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 (Rozporządzenie ws. wyłączeń blokowych). W myśl tego przepisu, dopuszczalne jest korzystanie z pomocy pochodzącej z różnych źródeł w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, jednak pod warunkiem, iż łączna pomoc w odniesieniu do tych kosztów nie przekroczy dopuszczalnej dla danego przedsiębiorstwa/inwestycji intensywności pomocy.

Jeśli firma jest spółką z o.o. sp. komandytową to będzie w tym przypadku podatnikiem CIT czy PIT?

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem w świetle przepisów o podatku dochodowym, w związku z tym przychody i koszty związane z działalnością objętą decyzją o wsparciu uwzględniane będą w rozliczeniach podatkowych wspólników. W przypadku wspólnika w postaci spółki z o.o., będzie to zwolnienie w CIT. W przypadku, gdyby wspólnik był podatnikiem PIT – zwolnienie dotyczyłoby tego podatku.

Jak ma wyglądać mechanizm zwolnienia z podatku? Czy zwolnienie z podatku dotyczyć będzie całości przychodów w danym okresie?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, zwolnieniu podlegają dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Z kolei decyzja o wsparciu w kontekście zakresu działalności objętej zwolnieniem określa m.in.: przedmiot działalności gospodarczej wg kodów PKWiU, okres obowiązywania decyzji (a zatem maksymalny okres korzystania ze zwolnienia podatkowego) oraz teren (wg danych ewidencyjnych nieruchomości), na którym nowa inwestycja będzie realizowana. Konsekwentnie, zwolnieniu podatkowemu będą podlegać wyłącznie dochody osiągane z działalności objętej kodami PKWiU wskazanymi w decyzji o wsparciu, prowadzonej na tym obszarze. Jednocześnie wartość zwolnienia nie może przekroczyć dopuszczalnej dla danego przedsiębiorstwa/inwestycji intensywności pomocy.

W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę także działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, należy wprowadzić mechanizmy pozwalające na właściwe wyliczenia dochodu zwolnionego oraz opodatkowanego.

Czy nowozatrudnione osoby muszą być zatrudnione na umowę o pracę, czy też do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć koszty ponoszone w związku z innymi formami zatrudnienia, np. tzw. freelancerzy?

Do kalkulacji liczby zatrudnionych w ramach inwestycji objętej zwolnieniem z CIT na podstawie decyzji o wsparciu zalicza się jedynie osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, a w konsekwencji, w odniesieniu do takich osób winny być kalkulowane dwuletnie koszty pracy.

Czy obowiązują limity CAPEX’owe w ramach nowych stref, czy tylko koszty zatrudnienia pracowników? Czy konieczne jest poniesienie wydatków inwestycyjnych (CAPEX), aby ubiegać się o zwolnienie podatkowe w ramach polskiej strefy inwestycji?

Maksymalna pomoc publiczna w formie zwolnienia z CIT lub PIT w ramach PSI jest kalkulowana w oparciu o odpowiednią dla danego województwa intensywność pomocy publicznej oraz jedną z dwóch wartości: (a) wydatki inwestycyjne (CAPEX) lub (b) wartość dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (do wyboru przez przedsiębiorcę).

Analogicznie, minimalne progi wartościowe umożliwiające ubieganie się o wsparcie w ramach PSI odnoszą się do jednej z tych wartości – w przypadku inwestycji przemysłowych, gdzie zwykle to wydatki inwestycyjne stanowią wyższą wartość mowa jest właśnie o tej kategorii, natomiast w przypadku projektów usługowych – progi dotyczą dwuletnich kosztów zatrudnienia.

Czy przepisy dotyczą tylko nowych inwestycji? Co z inwestycją już rozpoczętą?

Podstawowym warunkiem, jaki ma zastosowanie do wszystkich inwestycji objętych regionalną pomocą inwestycyjną (a do takiej zalicza się zwolnienie z CIT lub PIT w ramach PSI) jest określony w regulacjach na poziomie UE (Rozporządzenie 651/2014) wymóg spełnienia tzw. efektu zachęty. Zgodnie z tym wymogiem, inwestycja, o której wsparcie ubiega się przedsiębiorca nie może zostać rozpoczęta przed złożeniem wniosku o pomoc publiczną. Wobec powyższego, nie ma możliwości ubiegania się o pomoc na inwestycje już rozpoczęte.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do obejrzenia bezpłatnego, otwartego szkolenia online „Webcast EY: Pakiet ulg dla innowacyjnych: IP Box, ulga na B+R i inne instrumenty wsparcia”.

Zobacz webcast


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>