Eksperci EY odpowiadają na pytania o Innovation Box

Jakie wymagania formalne należy spełnić, by korzystać z Innovation Box? Czy prawa, dla których będzie przysługiwać preferencyjne opodatkowanie muszą być zarejestrowane? Czy będzie możliwe łączenie ulgi B+R i Innovation Box? Odpowiedzi ekspertów EY na te i inne pytania publikujemy poniżej.

Z projektu ustawy, który w ubiegłym tygodniu przyjął Senat wynika, że nowa ulga IP Box ma obowiązywać już od 1 stycznia 2019 r. Warto więc zapoznać się nowymi przepisami już teraz. W trakcie bezpłatnego szkolenia online „Webcast EY: Pakiet ulg dla innowacyjnych. Nowy IP Box, ulga na B+R i inne instrumenty wsparcia” wskazaliśmy jak skorzystać z dotychczasowych i nowych rozwiązań wspierających działalność innowacyjną.

Zobacz webcast

Poniżej publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu związane z IP Box:

Czy w IP Box mieści się również odsprzedaż uprzednio nabytych licencji?

Według przyjętych w ubiegłym tygodniu przez parlament zmian ustawy o CIT, wprowadzających Innovation Box, preferencyjne opodatkowanie w ramach tego instrumentu dotyczy wyłącznie dochodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej, których przedmiot ochrony został przez podatnika wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Dochody, które wynikałyby wyłącznie z transakcji zakupu i odsprzedaży uprzednio nabytych licencji, bez ich rozwinięcia lub ulepszenia w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, nie będą podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu w ramach Innovation Box.

Czy przychody z udzielenia licencji na zarejestrowany znak towarowy/markę można uznać za podlegające pod IP Box?

Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnych, z których dochody mogłyby stanowić podstawę do korzystania z instrumentu Innovation Box, nie obejmuje praw związanych ze znakami towarowymi, w związku z tym, dochodów związanych z udzieleniem licencji na tego rodzaju WNiP nie można naszym zdaniem uznać za kwalifikowane do skorzystania z tego instrumentu.

Czy prawa muszą być formalnie zarejestrowane w odpowiednich instytucjach?

Wszystkie prawa własności intelektualnej znajdujące się w katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej (patenty, prawa ochronne, prawa z rejestracji) muszą podlegać ochronie prawnej, wynikającej z odpowiedniego zgłoszenia / rejestracji. Jedynym przewidzianym wyjątkiem jest autorskie prawo do programu komputerowego.

Korzystanie z Innovation Box można rozpocząć począwszy od zgłoszenia / złożenia wniosku do właściwego organu (od daty zgłoszenia / złożenia wniosku), a w przypadku wycofania zgłoszenia (wniosku) lub uzyskania odmowy – uzyskane w tym okresie dochody powinny zostać opodatkowane według zasad ogólnych.

Czy w przypadku gdy przedsiębiorca tworzy np. program komputerowy a następnie przekazuje do niego prawa na rzecz swojego klienta czy dany przedsiębiorca może skorzystać z tej ulgi?

W przypadku wytworzenia programu komputerowego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, a następnie sprzedaży prawa do tego programu, przychód ze sprzedaży będzie stanowić dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a w związku z tym  – podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu w ramach Innovation Box (zgodnie z treścią projektowanego art. 24d ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT).

Czy będzie możliwe łączenie ulgi B+R i IP Box?

Tak, takie połączenie jest nie tylko możliwe, ale zgodne z założeniami rządu, który w uzasadnieniu do projektu ustawy, która ma wprowadzić IP Box wskazał, że „przedmiotowa ulga będzie prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste „zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych”.

Oba instrumenty są ze sobą komplementarne, oddziałują przy tym na dwie strony rozliczenia podatkowego – ulga B+R na stronę kosztową (zmniejszając podstawę opodatkowania w związku z prowadzoną działalnością B+R), natomiast IP Box na preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte i ulepszone w ramach tej działalności.

Szerzej o możliwości łączenia obu instrumentów mówiła prowadząca webcast, Honorata Ścisłowicz-Skraba w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Przeczytaj wywiad

Czy w przypadku wytworzenia programu i odsprzedania na koszt plus 10% do spółki powiązanej – do uzyskanej marży będzie można zastosować 5% podatku?

Co do zasady, sprzedaż oprogramowania wytworzonego przez podatnika w ramach prac B+R powinna kwalifikować się do skorzystania z instrumentu Innovation Box. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie wymaga jednak zwrócenia uwagi na zasadę kalkulacji dochodu podlegającego preferencyjnemu opodatkowaniu. Nie mamy w tym przypadku prostego zastosowania obniżonej stawki podatkowej np. dla marży, o której mowa w pytaniu. W wyliczeniu wartości dochodu kwalifikowanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (w odniesieniu do którego możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania), uwzględnić należy tzw. współczynnik nexus. Finalnie, dochodem kwalifikowanym uprawniającym do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania będzie iloczyn dochodu z wytworzonego programu oraz współczynnika nexus, którego wzór znajduje się w projektowanych przepisach.

Zwracamy jednocześnie uwagę na warunek, by prace nad opracowaniem programu wpisywałyby się w definicje prac B+R. Rekomendujemy także szczegółową analizę Państwa sytuacji przeprowadzoną przez doradcę podatkowego, po wejściu w życie finalnej wersji regulacji w zakresie Innovation Box.

Czy przychody z IP Box stanowią przychody z zysków kapitałowych?

Kwalifikacja przychodów dla celów skorzystania z tzw. Innovation Box odbywa się odrębnie od alokacji przychodów na te z zysków kapitałowych oraz te z pozostałych źródeł, wymaganej przez ustawodawcę w art. 7 ust. 1 ustawy o CIT.

Przychody podlegające preferencyjnemu opodatkowaniu mogą bowiem pochodzić np. ze sprzedaży produktów, w których uwzględnione zostały prawa własności intelektualnej rozwinięte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności B+R. W takim przypadku z perspektywy podziału przewidzianego w ustawie o CIT, byłyby to przychody ze źródeł innych niż zyski kapitałowe.

Jednocześnie, możliwe są także sytuacje, w których przychody podlegające niższemu opodatkowaniu wynikającemu z zastosowania Innovation Box, dla potrzeb podziału wskazanego w ustawie o CIT zaliczane byłyby do przychodów kapitałowych.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>