Eksperci EY odpowiadają na pytania o IP Box. Cz. III

Co znaczy rozwinięty lub ulepszony przedmiot kwalifikowanych praw własności intelektualnej? Czy do ulgi IP Box kwalifikowane są koszty zatrudnienia rzecznika patentowego na etacie? – na te i inne pytania uczestników webcastu odpowiedzi udzielają eksperci EY.

12 grudnia 2018 r. przeprowadziliśmy transmisję internetową, webcast EY: „Innovation Box już od 1 stycznia 2019 r.” W trakcie transmisji wskazaliśmy kluczowe obszary zastosowania nowej ulgi podatkowej dla firm wdrażających innowacyjne rozwiązania, obejmujące m.in. definicję aktywów kwalifikowanych podlegających uldze, zakres działalności B+R, sposób liczenia preferencji podatkowej oraz wymogi dokumentacyjne. Zasygnalizowaliśmy również szereg istotnych aspektów praktycznych związanych z Innovation Box. Temat spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Poniżej publikujemy kolejną, trzecią już część odpowiedzi ekspertów na pytania uczestników webcastu.

1. Czy dochód z prawa własności intelektualnej zbywany w formie licencji, która tylko w części mieści się w definicji kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, może być uznany jako dochód z licencji (art. 24d ust. 7 pkt 1 ustawy o CIT), czy jako dochód ze sprzedaży usługi (art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT)?

Trudno odpowiedzieć na postawione pytanie bez szczegółowej znajomości kontekstu biznesowego. Niemniej jednak w ogólnym ujęciu można kierunkowo argumentować, że jeśli sprzedają Państwo produkt, który jako całość nie jest wymieniony w ustawowym katalogu, ale cena za ten produkt uwzględnia jednak KWPI (kwalifikowane prawa własności intelektualnej) spełniające ustawowe wymogi, to odpowiednie zastosowanie powinien znaleźć art. 24d ust. 7 pkt 3 ustawy o CIT oraz powiązane z nim przepisy z zakresu cen transferowych.

2. Czy wyliczony współczynnik obowiązuje na dany rok, czy jest kumulowany do projektu z danym prawem własności intelektualnej i ujmowany również w kolejnych latach?

Wskaźnik nexus, służący do określenia tej części dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, która podlega preferencyjnej stawce, powinien być liczony kumulatywnie na przestrzeni lat. Wskazują na to m.in. wytyczne przedstawione przez OECD w Działaniu nr 5 BEPS, na których opiera się konstrukcja polskiej ulgi Innovation Box.

3. Czy chcąc skorzystać z Innovation Box, można zaliczyć do kosztów związanych z B+R, koszty poniesione w okresie przeszłym?

Tak. Do wyliczenia wskaźnika nexus mogą być użyte w niektórych przypadkach także koszty poniesione w przeszłości (tj. po 31 grudnia 2012 r., zgodnie z przepisami przejściowymi). Dlatego warto przeprowadzić kompleksową analizę w celu prawidłowej identyfikacji elementów składowych tej proporcji już na początku stosowania ulgi IP Box. Z uwagi na kumulatywny sposób liczenia proporcji wpływa ona bezpośrednio na zakres dostępnej preferencji podatkowej w pierwszym roku jej stosowania i w latach następnych.

4. Czy do ulgi kwalifikowane są koszty zatrudnienia rzecznika patentowego na etacie?

Co do zasady, koszty zatrudnienia rzecznika patentowego są raczej kosztami administracyjnymi/prawnymi, a nie kosztami działalności badawczo-rozwojowej podatnika. W praktyce, zaliczenie takich kosztów (do ulgi IP Box lub ulgi B+R) może budzić wątpliwości. Praktyka organów podatkowych w tym zakresie powinna być monitorowana na bieżąco.

5. Czy opłaty za zakup licencji, na bazie której prowadzona będzie produkcja, kwalifikują się do ulgi IP Box? Czy konieczny jest rozwój tego produktu?

Podstawowym wymogiem zastosowania ulgi Innovation Box, obok generowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych (w tym uwzględnionych w sprzedawanych produktach lub usługach), jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w ramach których dane KPWI jest wytwarzane, rozwijane lub ulepszane.

Jeżeli zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu, licencja dotyczy KPWI, które nie zostało przez Państwa wytworzone, rozwinięte lub ulepszone, to brak jest możliwości zastosowania ulgi. Jeżeli jednak KPWI powstało w ramach prowadzonych przez Państwa prac badawczo-rozwojowych, ale obecnie z różnych względów nie jesteście Państwo ich właścicielem prawnym, tylko przysługuje Wam do niego prawo na podstawie umowy licencyjnej – pod pewnymi warunkami ulga może mieć zastosowanie na podstawie konstrukcji określonej w art. 24d ust. 14 ustawy o CIT.

6. Czy dochód z oprogramowania komputerowego wytworzonego przez podatnika i będącego częścią sprzedawanych wyrobów, będzie stanowił – w odpowiedniej wysokości – dochód kwalifikowalny?

Co do zasady, sytuacja przedstawiona w pytaniu może dawać podstawę do zastosowania ulgi Innovation Box. Finalne potwierdzenie takiej możliwości wymaga jednak szczegółowej analizy stanu faktycznego.

7. Co znaczy rozwinięty lub ulepszony przedmiot KPWI, jaką wartość dodaną trzeba ponieść, aby uznać za ulepszony w przypadku nabycia np. patentu z zagranicy?

Pojęcia rozwinięcia i ulepszenia praw własności intelektualnej nie są zdefiniowane w prawie własności intelektualnej. W odniesieniu do patentów należy wskazać, że uprawniony z patentu może uzyskać patent na ulepszenie lub uzupełnienie wynalazku, które posiada cechy wynalazku, a nie może być stosowane samoistnie. Trzeba jednak pamiętać, że tak zwany patent dodatkowy może uzyskać jedynie uprawniony, a więc wyłącznie podmiot, na rzecz którego zarejestrowany jest patent, nie zaś licencjobiorca.

Nie jest wykluczona odmienna interpretacja organów podatkowych, która rozszerzy zakres znaczeniowy pojęć: rozwinięcia i ulepszenia (czy też uzupełnienia) patentu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 30ca ust. 14 ustawy o PIT oraz art. 24d ust. 14 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., 5% stawka podatkowa będzie miała zastosowanie jedynie do podmiotów, na rzecz których udzielono licencji wyłącznej do korzystania z KPWI pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest KPWI, na które udzielono tej licencji. W naszej ocenie, w pozostałym zakresie uprawnionymi będą podmioty bezpośrednio uprawnione, w tym uprawnieni z patentu. W konsekwencji, przez nabycie patentu z zagranicy rozumiemy przeniesienie patentu na danego podatnika.

Pojęcia rozwinięcia i ulepszenia wymagają doprecyzowania w praktyce organów podatkowych oraz orzecznictwie sądów. W tym momencie, tj. przed rozpoczęciem stosowania przepisów, nie jest możliwe wskazanie ram pozwalających na jednoznaczne stwierdzenie, jaka wartość dodana będzie wymagana, aby uznać, że doszło do rozwinięcia lub ulepszenia w rozumieniu art. 30ca ustawy o PIT i art. 24d ustawy o CIT. Nie ulega jednak wątpliwości, że nie mogą to być czynności pozorne, które w sposób faktyczny nie wpływają na użyteczność praktyczną lub wartość gospodarczą przedmiotu ochrony.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu EY: „Innovation Box już od 1 stycznia 2019 r.”

Zobacz nagranie


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>