Eksperci EY odpowiadają na pytania o IP Box. Część I

Publikujemy odpowiedzi ekspertów EY na pytania uczestników webcastu dotyczącego ulgi IP Box. Wyjaśniamy m.in. czy korzystanie z nowej ulgi podlega obowiązkowi raportowania schematów podatkowych, jak rozróżniać co się kwalifikuje do ulgi a co nie, oraz jak prawidłowo dokumentować te prace.

Innovation Box (albo krócej, IP Box) to nowa ulga podatkowa, która pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (KPWI) preferencyjną stawką w wysokości 5%. Wprowadzenie tej ulgi jest jedną z ważniejszych zmian podatkowych w 2019 r. dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową w Polsce.

W trakcie bezpłatnego szkolenia online „Webcast EY: Innovation Box już od 1 stycznia 2019 r.” wskazaliśmy kluczowe obszary zastosowania tej ulgi, obejmujące m.in. definicję aktywów kwalifikowanych podlegających uldze, zakres działalności B+R, sposób liczenia preferencji podatkowej oraz wymogi dokumentacyjne. Zasygnalizowaliśmy również szereg istotnych aspektów praktycznych związanych z Innovation Box.

Zobacz webast

Podczas webcastu pojawiło się szereg ważnych pytań dotyczących Innovation Box. Odpowiedzi ekspertów EY na najczęściej pojawiające się pytania uczestników webcastu publikujemy poniżej.

Jeżeli chcieliby Państwo przeprowadzić analizę konkretnego przypadku, zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu z ekspertami EY.

1. W celu skorzystania z ulgi Innovation Box dotyczącej działalności B+R, jak rozróżniać co się kwalifikuje do ulgi a co nie, oraz jak prawidłowo dokumentować te prace?

W celu ustalenia, co kwalifikuje się do ulgi IP Box, należy poddać wstępnej analizie model biznesowy prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej w następujących kluczowych obszarach:

  • W pierwszej kolejności należy ustalić, czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem kwalifikowanych praw własności intelektualnej wymienionych w ustawie (np. patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, autorskiego prawa do programu komputerowego, prawa z rejestracji produktu leczniczego) albo czy posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej.
  • Następnie trzeba potwierdzić, czy przedmiot ochrony ww. KPWI został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.
  • Na koniec należy zidentyfikować rodzaje dochodów osiąganych przez podatnika z ww. kwalifikowanych praw, które mieszczą się w ustawowym katalogu.

Analiza wskazanych wyżej obszarów od strony prawnej, podatkowej oraz finansowej pozwoli na wstępną ocenę możliwości zastosowania ulgi IP Box w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kwestia wymogów dokumentacyjnych jest istotnym zagadnieniem, ponieważ podatnik, który ich nie wypełni, nie będzie mógł zastosować preferencyjnej 5% stawki. Ustawodawca wskazał w ustawie podatkowej cele jakie ma realizować taka dokumentacja, bez określenia w jaki sposób cele te mają być zrealizowane. Analizując jednak poszczególne wymogi, można z jednej strony wnioskować, że część z nich jest analogiczna, jak w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulgi B+R). W konsekwencji, dla podmiotów korzystających z dotychczasowej ulgi podatkowej, spełnienie ustawowych wymogów powinno być procesem mniej złożonym. Z drugiej strony, brak określonych w ustawie kryteriów szczegółowych może w praktyce oznaczać, że podatnik będzie miał pewną dobrowolność w zakresie spełnienia wymogów dokumentacyjnych, o ile będą zgodne z obowiązującymi przepisami i polityką rachunkową stosowaną przez podatnika. Każdorazowo jednak spełnienie wymogów dokumentacyjnych będzie uzależnione od wielu elementów zmiennych, w tym od przyjętego modelu biznesowego oraz rodzaju kwalifikowanego aktywa – wskazana jest więc analiza konkretnego przypadku.

2. Czy korzystanie z preferencji jaką jest IP Box może zostać uznane za schemat podatkowy, który trzeba będzie raportować w ramach nowego obowiązku MDR?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje odzwierciedlenie w opublikowanych 31 stycznia 2019 r. objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów, dotyczących przepisów wprowadzających obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR).Zgodnie z nimi sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych takich jak Innovation Box nie będzie, co do zasady, podlegał obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR, w przypadku, gdy koszty podlegające uwzględnieniu w ramach ulgi zostały już poniesione, a ich poniesienie nie było determinowane zamiarem osiągnięcia korzyści podatkowej. Ponoszenie powyższych wydatków jest sytuacją typową dla prowadzenia działalności gospodarczej, w której poniesienie kosztów, np. na działalność badawczo rozwojową, podyktowane jest względami głównie biznesowymi, jak np. potrzebą zachowania pozycji konkurencyjnej na rynku, a nie względami podatkowymi. W takich sytuacjach sam fakt skorzystania z właściwych ulg i preferencji podatkowych należy uznać za działanie racjonalne.

Ministerstwo Finansów wskazało jednocześnie, że obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy – przykładowo, spełnione jest kryterium głównej korzyści (głównym lub jednym z głównych celów poniesienia wydatków jest skorzystanie z ulgi podatkowej) i wynagrodzenie promotora w danym uzgodnieniu zostałoby oparte na zasadzie success fee.

3. Czy są ograniczenia w uldze IP Box dla dużych podmiotów?

Nie. Ulga Innovation Box dostępna jest dla wszystkich podmiotów, bez względu na ich wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, którzy osiągają dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez dany podmiot w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

4. Czy korzystając z ulgi IP Box, płacąc miesięczne zaliczki na podatek dochodowy na koniec roku, będziemy zobligowani do przygotowania korekty deklaracji w związku z nadpłatą podatku?

Przepisy podatkowe przewidują możliwość skorzystania z ulgi IP Box w deklaracji rocznej. Wobec powyższego, bez dodatkowych wyjaśnień i wytycznych Ministerstwa Finansów w tym zakresie, należy się spodziewać, że podatnicy nie będą mieli możliwości skorzystania z tej ulgi w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji, nadpłacony w trakcie roku podatek dochody powinien być rozliczony na zasadach ogólnych, tj. przez zaliczenie na poczet ewentualnych zaległości podatkowych, zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika albo zwrot. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Kolejna część odpowiedzi już za tydzień.


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>