Dotacje na prace badawczo-rozwojowe dla firm z województwa mazowieckiego

Rusza nabór w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wnioski można składać od 31 marca do 6 czerwca 2016 r.

Wspierane projekty:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe – wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji (cały proces powstania innowacji lub jego elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową).
 2. Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej.

Projekt musi wpisywać się w priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego (bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia).

Budżet konkursu: 30 mln EUR (129,8 mln PLN)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: 5 mln PLN

Intensywność wsparcia:

 • do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe
 • do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe

Do kosztów kwalifikowanych zaliczyć można:

 • wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach B+R
 • koszty podwykonawstwa
 • koszty amortyzacji aparatury i sprzętu
 • koszty odpłatnego korzystania z aparatury wraz z wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.)
 • pozostałe koszty operacyjne (np. materiały, utrzymanie linii technologicznych i instalacji doświadczalnych, elementy służące do budowy prototypu, instalacji pilotażowej/demonstracyjnej)
 • koszty pośrednie (koszty związane z utrzymaniem budynków, koszty administracyjne, wynagrodzenia kadry zarządzającej, delegacje i inne)
 • koszty przygotowania biznes planu, koszty promocji projektu oraz koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (w ramach pomocy de minimis)

Kluczowe kwestie:

 • duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie pod warunkiem opisania efektu dyfuzji działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem do MŚP
 • Wnioskodawca musi posiadać siedzibę na terenie województw mazowieckiego lub co najmniej 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszona będzie na terenie województwa mazowieckiego

Premiowane będą projekty:

 • prowadzące do wdrożenia produktów (wyrobów, usługi) lub technologii, które nie są jeszcze dostępne lub oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali rynku, na którym konkuruje przedsiębiorstwo (z wyłączeniem rynku lokalnego)
 • wykazujące duże zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu
 • zakładające wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej
 • zgodne z więcej niż jednym obszarem inteligentnej specjalizacji woj. mazowieckiego
 • zakładające współpracę z jednostkami naukowymi
 • realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę (niski udział podwykonawstwa)
 • realizowane przez Wnioskodawcę posiadającego siedzibę na terenie województwa mazowieckiego
 • w których pomniejszono dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego Wnioskodawcy

Więcej o dotacjach

 


Bądź na bieżąco
Otrzymuj najnowsze informacje o zmianach w prawie i podatkach bezpośrednio na swojego maila.

Zapisz się na newsletter >>